بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: جمعيت، مهاجرت وحاشيه نشيني درايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حبيب اله زنجاني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در مقاله اي كه در عنوان آن حاشيه نشيني به دنبال مهاجرت و مهاجرت نيز به دنبال جمعيت مطرح شده بايد ساختاري را دنبال كرد كه بتواند اين سه مفهوم را در پيوندي منطقيمطرح كند و اثرپذيري عناوين تبعي را از عناوين اصلي نشان دهد. به همين دليل ابتدا بايد به حاشيه نشيني به عنوان يك پديده پرداخته شود، تعريفي ازآن به دست داده شود وسپس در چارچوب آن تعريف ابعاد و تحول زماني و مكاني آن شناخته شود. در مرحله بعدعوامل ايجاد كننده حاشيه نشيني مطرح شود و در بين آنها نقش مهاجرت مورد شناسايي قرار گيرد، آنگاه ابعاد و چگونگي مهاجرت در كشور مورد بحث واقع شود؛ منشاء جغرافيايي، علل و مسيرهاي مهاجرتي بازشناسي شوند و با متمركز شدن بر روي تغيير وتحول زماني و مكاني آن، گرايشهاي مهاجرتي درآينده پيش گويي شوند و در قالب آن گرايشها و عوامل موثر ديگر نمودي از حاشيه نشيني در آينده عرضه شود. اين جريان در عين حال متاثر از تغييرات جمعيتي كشور درآينده و سياستها و اقداماتيخواهد بود كه درباره جمعيت اعمال خواهد شد. چگونگي اسكان و استقرار جمعيت در سطح كشور و اقدامات آمايشي و آرايشي ، هر چند كه به دقت تعيين و تعريف نشده اند بخش ديگري ازاين مقاله خواهد بود و ممكن است در پايان به توصيه ها و يا راهبردهايي نيز بپردازد تا نگرشهاي جمعيت شناختي مربوط به اين مساله را در اختيار مسئولان سمينار وازآن طريق دراختيار تصميم سازان و تصميم گيران قرار دهد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.