بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقايسه گرايش ارزشي اوليائ و جوانان خانواده هاي شهرستان سنندج

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): نصرالله عرفاني مربي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: اهداف كلي از اين پژوهش شناخت و مقايسه گرايش ارزشي اوليائ و جوانان خانواده هاي شهرستان سنندج است كه براي نيل به آن،اهداف ويژه با توجه به متغيرهاي مورد مطالعه مدنظر قرار گرفته اند.به طوري كه گرايش ارزشي اوليائ و جوانان خانواده هاي شهرستان سنندج با توجه به عوامل فردي(جنسيت،نسبت،سن و پايگاه اجتماعي-اقتصادي)(پايين،متوسط،بالا)مقايسه شده است. روش: جامعه آماري اين پژوهش كليه خانواده هاي جوانان 15 تا 24 سال شهرستان سنندج هستندكه به شيوه نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي1600 نفر(800 نفر اوليائ و 800 نفر جوان)از 40 خوشه شهري (هر خوشه 40 نفر)انتخاب شده اند و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و سنجه دوازده ارزشي اينگلهارت اطلاعات لازم گردآوري شد و با بكارگيري شاخص هايآماري توصيفي و آزمون tتحليل واريانس يك و چند عاملي و آزمون پيگردي توكي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: نتايج بيانگر آن است كه گرايش ارزشي اوليائ مادري و جوانان فرامادي است و بين گرايش آنان تفاوت معناداري وجود دارد.همچنين يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه جنسيت رويگرايش ارزشي اثر اصلي و در ارتباط با گروه،اثر متقابل معناداري ندارند اما نتايج مبين آن است كه با توجه به نسبت،بين گرايش ارزشي اثر اصلي و در ارتباط با گروه،اثر متقابل معناداري ندارد اما نتايج مبين آن است كه با توجه به نسبت،بين گرايش ارزشي افراد گروه نمونه،تفاوت معناداري وجود دارد.به نحوري كه گرايش ارزشي پدران و مادران ،مادي و پسران و دختران،فرامادي است.همچنين نتايج نشان داد كه بين گرايش ارزشي افرادگروه نمونه با توجه به سن آنها تفاوت معناداري وجود دارد.در ضمن نتايج حاكي از آناست كه پايگاه اجتماعي-اقتصادي روي گرايش ارزشي اثر اصلي معناداري دارد. بحث: نتايج بيانگر آن است كه بين گرايش ارزشي اوليائ و جوانان تفاوت معناداري وجود داردكه از نظر ارزشي نشان دهنده شكاف فرهنگي بين نسلي(اوليائ-جوانان) است و قابل تحليلبا تاثيرات نسلي و آثار سالخوردگي نظريه اينگلهارت است.بنابراين مي توان گفت با جايگزيني نسل جوان به جاي نسل سالخورده بتدريج شاهد دگرگوني و تحول ارزش اي جامعه هستيم كه اينگلهارت از آن تحت عنوان انقلاب آرام نام برده است.همچنين نتايج بيانگر آناست كه گرايشي ارزشي اوليائ و جوان متاثر از پايگاه اجتماعي -اقتصادي است.لذا همواره در مباحث قشربندي اجتماعي اين متغير بايد بعنوان يك متغير مهم مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.