بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي علل طلاق در شهر گناباد سال 1381

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمود عجم كارشناسي ارشد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: طلاق أفتي اجتماعي و از مهمترين پديده هاي حيات انسان تلقي مي شود و هيچ جامعه اي نمي تواند نسبت به أن بي توجه بماند.هيچ جامعه اي نمي تواند ادعاي سلامت كند،اگر ازخانواده هاي استوار برخوردار نباشد.اگر جامعه اي به سوي افزايش طلاق پيش رود،بدون هيچ شكي در أستانه بحران قرار دارد.تحقيق در جدايي همسران در جهان و مقايسه أن با افزايش طلاق با تعمق و تفحص عميق ارزيابي شده است و براي پيشگيري و مداخله به موقع بايد گام هاي اساسي برداشته شود. موادو روش كار: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي-تحليلي گذشته نگر است كه به منظور بررسي علل طلاق در شهر گناباد انجام شده است.نمونه پژوهش كليه طلاق هاي سال هاي 1377-1380 به تعداد 444مورد بوده كه با استفاده از چك ليست ،اطلاعات از پرونده ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: يافته هاي و استنتاج أماري در مورد اهداف نشان داد كه اكثريت واحدهاي مورد پژوهش يعني 7/45% زنان خواهان طلاق و كمترين أنها يعني 3/15% زوجين هر دو خواهان طلاق بودهاند.همچنين اكثريت واحدهاي مورد پژوهش (1/63)ساكن شهر بوده اند.بيشترين واحدهاي مورد پژوهش يعني 31% طلاق أنها در سال 1380 و كمترين أنها در سال 1377 بوده است.اين تحقيق نشان داد كه بيشترين علت طلاق يعني 73% مربوط به علل مذهبي ،اخلاقي و كمترين آنها يعني 5/2% علل اقتصادي بوده است. نتايج بعدي نشان داد كه بين متغيرهاي علل طلاق باسن مردان،سن زنان،تعداد فرزندان،تحصيلات مردان،تحصلات زنان با توجه به P<5% ارتباط معنادار و بين متغيرهاي علل طلاقبا محل زندگي،نسبت فاميلي و سال ازدواج ارتباط معنادار نبوده است. نتيجه گيري: با توجه به اطلاعات بدست آمده از اين پژوهش،طلاق سالانه رو به افزايش است و علل مذهبي و اخلاقي مهمترين علت طلاق از سوي واحدهاي مورد پژوهش مطرح شده است .يافته هاياين پژوهش مي تواند مقدمه اي براي برنامه ريزي و مهار اين پديده شوم در جهان شود تامسئولان و دست اندر كاران با حساسيت بيشتري طلاق را در زمره غم انگيزترين پديده اجتماعي در نظر گيرند و براي سلامت جامعه و مهار اين پديده شوم گام هاي موثري بردارند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.