بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي تاثير صفات شخصيتي (و ديگر عوامل خانوادگي )بر رضامندي زناشويي زوجهاي شهر دامغان در سال 1382

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ميرتقي گروسي فرشي استاديار دكتري تخصصي علوم تربيتي , ساير آثار   حسن عبدالله زاده كارشناسي ارشد روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: صفات شخصيتي,رضايت زناشويي,مدل پنج عاملي,شيوه همسر گزيني,درأمد,تحصيلات,ازدواج فاميلي /غير فاميلي,تعداد فرزندان,فاصله مكاني قبل از ازدواج 

چكيده: وجود يك جامعه سالم ،وابسته به تشكيل خانواده هاي پايدار،پويا و با نشاط است.يكي ازشرايط محيط ايمني بخش وجود يك خانواده مستحكم و صميمي است به گونه اي كه راحتي و آسايش همسران و اعضاي خانواده را در پي داشته باشد از طفي ديگر،استحكام خانواده به ازدواج و رابطه زناشويي پايدار بستگي دارد. در اين پژوهش هدف كلي بررسي تاثير صفات شخصيتي بر رضايت زناشويي زوجهايي شهر دامغان در سال 1382 است.شخصيت از ديدگاه مدل پنج عاملي مورد بررسي قرار گرفته است كه شامل ابعاد پنجگانه 1-روان رنجور خوبي2-برون گرايي3-با وجود بودن4-انعطاف پذيري 5-دلپذير بودن مي باشد.روش اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي (غير آزمايشي)و همبستگي است.از تعداد 12487 زوج يا به عبارتي 24974 نفر با استفاده از جدول مورگان 182 زوج يا 364 نفر بعنوان نمونه آماري اين پژوهش انتخاب شدند.براي سنجش شخصيت (بعنوان متغير مستقل يا پيش بين)از پرسشنامه NEO-FFI (60 سوالي)و براي سنجش رضايت زناشويي (بعنوان متغير ملاك يا وابسته )از پرسشنامه E.N.R.I.C.H(115 سوالي)استفاده شده است.در مباني نظري و تحقيقي اين پژوهش نظريه ها و تحقيق هاي مرتبط با شخصيت فرايندازدواج و رضايتزناشويي مورد بررسي و نقد قرار گرفته است.برخي نتايج بدست أمده از تحليل 10 فرضيه و10 سوالي تحقيقي عبارتند از :بين ابعاد شخصيتي برون گرايي،دلپذير بودن و باوجوان بودن با رضايت زناشويي رابطه مثبت وجود دارد.بين بعد روان رنجور خويي شخصيت و رضايتزناشويي رابطه منفي وجود دارد و بين دو متغير انعطاف پذيري و رضايت زناشويي رابطه اي دست نيامد. در تحليل رگرسيوني چندگانه ابعاد شخصيتي دلپذير بودن مرد،روان رنجور خويي زن،دلپذير بودن زن و روان رنجور خويي زن،با هم 45% از واريانس رضايت زناشويي را پيش بيني ميكند و اين تحليل براي مردان و زنان به تفكيك محاسبه شده است.علاوه بر بررسي همسانو مكمل همسري زوجها در شخصيت و تاثير أن بر رضايت زناشويي به بررسي نقش متغيرهايي از قبيل شيوه همسر گزيني،تحصيلات،ميزان درأمد،تعداد فرزندان،ازدواج فاميلي /غير فاميلي،مدت ازدواج،شغل زنان و فاصله مكاني زوجها قبل از ازدواج در رضايت زناشويي نيز پرداخته شده است.در پايان پيشنهادهاي تحقيقي و كاربدي موثري در فرايند انتخاب همسر ورضايت زناشويي با هدف كاهش اختلافهاي زناشويي و پيشگيري از پديده طلاق ارايه شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.