بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تضاد والدين و فرزندان از نظر والدين (بررسي مقايسه اي خانواده هاي شهر تهران و روستاهاي شهرستان قوچان )

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فرامرز رفيع پور استاد دكتري تخصصي علوم تربيتي , ساير آثار   محمدصادق مهدوي استاد دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار   علي اصغر عباسي اسفجير كارشناسي ارشد علوم تربيتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: موضوع تحت مطالعه در اين پژوهش تضاد والدين و مقايسه شهر و روستا در ارتباط با اينمسئله است.متغير وابسته نهايي در اين تحقيق تضاد والدين و فرزندان است.تضاد در خانواده از سه نوع اصلي تشكيل مي شود:تضاد والدين و فرزندان،تضاد همسران(زن و شوهر)و تضاد فرزندان با هم.تضاد نوع والدين و فرزندان در اين تحقيق مورد نظر مي باشد.بطور كلي تضاد بعنوان يكي از اشكال تعامل اجتماعي در گروه هاي اجتماعي مدنظر است كه ممكن است به فرايندي از گسستگي مبدل شود. اساسا در ادبيات جامعه شناسي خانواده،به مقوله تضاد در تمامي ابعاد آن با مفاهيميمثل اختلاف نظر ،گلايه و شكايت و انتقاد،مشاجرات،تنش ها و خشونت بصورت درجه اي و بايك منطق فازي نگاه شده است و در مفهوم سازي كه از روابط والدين و فرزندان مي شود،به دو نوع رابطه اتصالي و انفصالي اشاره مي شود كه نوع اخيرمبين و معرف نوع تضاد آلود روابط است. براي تبيين تضاد والدين و فرزندان ،بعد از مرور ادبيات موضعي يك الگوي نظري براي آن تدوين شده است.در اين الگوي علي مجموعه متغيرهايي مانند:هنجارهاي ازدواج،هنجارهايتربيتي ،هنجارهاي تربيتي ،هنجارهاي مذهبي،ميزان حضور پدر و مادر در خانواده ،انسجام در خانواده،نوع روابط اعضاي خانواده و متغيرهاي زمينه اي لحاظ شده اند. روش اين تحقيق پيمايشي است كه با كمك پرسشنامه و با استفاده از روش مصاحبه مستقيم(چهره به چهره)جمع آوري شده است. سطح مشاهده ،فرد است.(پدر و مادر خانواده)كه در اين سطح مشاهده از پدر و مادر ها نظر بچه ها پرسيده شده است. خانواده هايي كه بعنوان نمونه انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفته اند،حائز شرايطعمومي زير بوده اند: -در آنها هم پدرو هم مادر در قيد حيات هستند. -داراي فرزندان 12 سال به بالا هستند. -نامادري يا ناپدري در بين آنها وجود ندارد. جمعيت تحقيق را خانواده هاي شهر تهران و روستاهاي شهرستان قوچان تشكيل مي دهند. واحدهاي تحليل خانواده هايي هستند كه بصورت تصادفي در شهر تهران و روستاهاي شهرستان قوچان به نسبت حجم خانواده هاي شهر و روستا انتخاب شده اند. حجم نمونه مطالعه،براي روستا و شهر،هر بخش،به تفكيك 140 نفر(70پدر و 70 نفر مادر خانواده)بوده است. دراين مطالعه براي توصيف داده ها از تحليل هاي يك متغيره و فرواني ها استفاده شدهاست و براي تحليل داده ها از جدول هاي فراواني،تحليل واريانس و تحليل مسير استفادهشده است. نتايج حاصله از اين پژوهش حاكي از آن است كه : -با توجه به مولفه هاي تضاد،بطور كلي پتانسيل تضاد در خانواده هاي شهري در مقايسهبا خانواده هاي روستايي بيشتر است. -متغير شهر و روستا نوع تضاد را نيز مشروط كرده است،به اين معني كه تضاد در خانواده هاي شهري عمدتاً در ارتباط با آرزوهاي مدرن فرزندان مطرح است. -متغيرهاي هنجارهاي ازدواج،هنجارهاي تربيتي،هنجارهاي مذهبي،ميزان حضور پدر و مادردر خانواده ،انسجام در خانواده،نوع روابط اعضاي خانواده ،بيشترين تبيين را در روابطعلي داشته اند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.