بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي سوئ مصرف و وابستگي به مواد مخدر با اختلالات رواني اعضاي خانواده مراجعه كننده به مركز مشاوره كلينيك ويژه بيمارستان آيت الله كاشاني شهر كرد(1380)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدكمال صولتي كارشناسي ارشد مشاوره , ساير آثار   مسعود نيك فرجام روانپزشكي , ساير آثار   فاطمه دريس كارشناسي ارشد آمار , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: يكي از آثار شوم مصرف مواد مخدر،به هم ريختن بهداشت رواني جامعه و در محدوده كوچكترآن سيستم خانواده است.هدف اصلي اين پژوهش بررسي مصرف مواد (سوئ مصرف يا وابستگي)توسط يك يا بيش از يك عضو خانواده و تاثير آن روي ساير اعضاي خانواده بود.نوع پژوهش توصيفي-مقطعي و تعداد نمونه ها 724 نفر از بيماران ارجاعي يا مراجعه كننده به مركز مشاوره و خدمات روانشناسي كلينيك ويژه بيمارستان آيت الله كاشاني شهر كرد بود كه طيمدت يكسال بصورت تصادفي انتخاب شدند. روش آماري مورد استفاده آزمون كاي اسكور (X)،آزمون دقيق فيشر و نسبت شانس (odds ratio) بود.نتايج نشان داد كه از كل بيماران 514 نفر(71%) زن و 210 نفر (29%) مرد بوده كه محدوده سني مراجعه كنندگان 6تا 61 سال و ميانگين سني انان برابر 24 سال بدست آمد.از تعداد كل مراجعه كنندگان 358 نفر(4/49)بيان كردند كه حداقل يكي از اعضاي خانواده داراي سوئ مصرف يا وابستگي مواد است كه اين مسئله در بروز يا عود بيماري آنها نقش اساسي داشته است از اين گروه 5/66% زنان و 2/32% مردان وجود سوئ مصرف يا وابستگيبه مواد را در همسر و فرزند خود و 5/33% زنان و 7/27% مردان چنين مسئله اي را در خانواده خود گزارش كردند. همچنين ارتباط معناداري در سطح (P<0/05) ميان سوئ مصرف و وابستگي به مواد در همسرو فرزند و خانواده بيمار با متغيرهاي جنس،وضعيت تاهل و شغل بدست آمد.نتايج ديگر پژوهش نشان داد كه شانس فرد مبتلا به افسردگي براي اينكه همسر و فرزند و خانواده خود(پدر،مادر،برادر،خواهر)مبتلا به سوئ مصرف يا وابستگي به مواد باشند،97/1 برابر (تقريباً دو برابر )فردي است كه مبتلا به ساير اختلالات رفتاري كودكان 38% برابر بدست آمده كه اين ارتباط از نظر آماري معنادار بود اما نسبت شانس در اختلالات وسواسي،ترس اجتماعي،خواب و اختلال نعوظي از نظر اماري معنادار نبود.نتايج اين پژوهش نشان داد بسياري از بيماران مراجعه كننده،اختلال رواني خود را منبعث از درگيري اعضاي خانواده (همسر،فرزند و خانواده خود)با مواد مخدر(سوئ مصرف يا وابستگي)دانسته كه اين مسئله نقشزيادي در سلامت يا بيماري اعضاي خانواده دارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.