بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي رابطه محيط خانوادگي با خلاقيت غير كلامي دانش آموزان دختر و پايه دوم راهنمايي شهرستان شيراز

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيامك خدارحيمي مربي كارشناسي ارشد روانشناسي , ساير آثار   راضيه شيخ الاسلامي دكترا روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: متخصصان تعليم و تربيت مسئله خلاقيت را از مهمترين مسائل در قلمرو روانشناسي آموزشگاهي مي دانند.از خلاقيت تعاريف متنوع و متعددي ارائه شده است.آمابيل(1989) اظهار ميدارد:هر اثر خلاقانه اي داراي دو ضابطه تازگي و مناسبت است.به اين معنا كه اساساًبا كارهايي كه قبلاً انجام شده متفاوت و در جهت رسيدن به يك هدف مفيد است.عوامل متعددي در رشد و شكوفا شدن خلاقيت نقش دارد يكي از اين عوامل ،محيط خانوادگي است.نتايجتحقيقات حاكي از آن است كه خانواده هاي كودكان خلاق داراي ويژگي هاي خاصي هستند،دراين خانواده ها به فرزندان احترام مي گذارند و توانايي هاي آنها باور مي شود.بر اين اساس،هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير روابط عاطفي خانواده بر خلاقيت دانش آموزان با توجه به عامل جنس است.نمونه پژوهش حاضر،شامل 203 دانش آموز دوم راهنمايي (100 دختر و103 پسر) بود كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند.خلاقيت دانش آموزان با آزمون تفكر خلاق تورنس،فرم تصويري A سنجش شد.پايايي و اعتبار اين آزمون احراز شد (عابدي 1375)تائيد كرد.اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از تحليل واريانس 2*3(روابط عاطفي به سه گروه كم،متوسط،زياد و عامل جنس به دو گروه دختر و پسر) تجزيه وتحليل شد.يافته هاي پژوهش حاضر حاكي از آن بود كه جو عاطفي خانواده اثر معناداري بر خلاقيت دانش آموزان ندارد اما عامل جنس بطور معناداري برخلاقيت دانش آموازن اثر گذار است.به اين صورت كه نمره كل خلاقيت دختران بيش از پسران است (F=4/270,P 0/04).همچنين دانش آموزان دختر در دو مولفه ابتكار و بسط بر پسران برتري داشتند و دانش آموزان پسر نيز در دو مولفه انعطاف پذيري و سيالي بر دختران پيشي گرفته اند. لازم به ذكر است كه در تحقيقات دو فرضيه متفاوت در مورد رابطه بين محيط خانوادگي وخلاقيت وجود دارد.يك فرضيه عنوان مي كند اكثر افراد خلاق در مقايسه با ديگران مرارت ها و رنج هاي بيشتري و شديدتري را در دوارن كودكي تجربه كرده اند در مقابل،فرضيهديگر بيانگر آن است كه افراد خلاق بيشتر در محيط هاي خانوادگي آزاد و پذيرنده ،رشدپيدا مي كنند (كراس ،1979).آمابيل(1989) نيز اعتدال در روابط عاطفي را لازمه بروز خلاقيت مي داند.بنابراين نتيجه ،پژوهش حاضر با توجه به اين ديدگاه ها بين بحث گذاشتهخواهد شد علاوه بر اين تفاوت هاي جنسي در تفكر خلاق نيز با توجه به مباني نظري و تحقيقات پيشين بحث خواهد شد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.