بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي تاثير ساختار خانواده بر ميزان تمايل نوجوانان نسبت به بزهكاري

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): منصوره شهرياري احمدي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: ساختار خانواده(بصورت خانواده تك والدي-دو والدي ناسازگار-والدين ازدواج كرده)و نوع رابطه والدين بعنوان يك آسيب جدي مي تواند به تمايل نوجوان نسبت به بزهكاري منجرشود.پس ضروري است كه با شناخت هر چه بيشتر اين عامل (ساختار خانواده)از طريق ارايهتدابير و راهكارهاي مطلوب گامي در جهت پيشگيري از انحرافات نوجوانان برداشته شود. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش پس رويدادي expost facto فرضيه هاي زير را بررسي ميكند:1- ساختار خانواده در نگرش و تمايل نوجوانان نسبت به بزهكاري موثر است،ميزان تمايل دختران و پسران متفاوت است. متغير مستقل :ساختار خانواده،متغير وابسته:ميزان تمايل به بزهكاري متغير تعديل كننده،جامعه:دانش آموزان مقطع راهنمايي ،نمونه :چهار گروه از دانش آموزان كه سه گروه از طريق نمونه گيري و يك گروه از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب شده اند. نتايج: با استفاده از پرسشنامه 10 سوالي محقق ساخته ،شامل ويژگي هاي بزهكاري،پاسخ آزمودنيها در سه سطح بيشتر اوقات ،گاهي اوقات و هرگز،جمع آوري و نمره گذاري شد. مقياس : فاصله اي ،تحليل آماري:ANOVA دو متغيري به اضافه أزمون T براي مقايسه نگرش دختر وپسر.در دو گروه دختران و پسران fer,f مشاهده شد و آزمون پس از تجزيه در دختران دلالت بر تفاوت معنادار بين گروه ناسازگار با عادي و ناسازگار با ازدواج مجدد را در دوسطح 1%و 5% نشان داد.در پسران ،گروه ناسازگاري و عادي در دو سطح 5% و 1% تفاوت معنادار نشان دادند همچنين مشاهده شد كه جنسيت در ميزان گرايش به بزهكاري تاثير معناداري ندارد. بحث: با توجه به نتايج به دست آمده تمايل به بزهكاري بطور معناداري متاثر از بافت خانواده است.ناسازگاري و مشاجره دائمي والدين نسبت به ساير عوامل،تاثير بيشتري در ميزانتمايل به بزهكاري دارند.در بين دختران و پسران در مورد كل سوالات تفاوت معناداري وجود ندارد اما ميزان تمايل دختران به واكنش فرار و ميزان تمايل پسران به واكنش پرخاشگري و صدمه زدن به ديگران بيشتر است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.