بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: انگيزه هاي شروع مصرف مواد مخدر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدرضا سرگلزايي دكترا روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: 1- افزايش توانايي جسمي : بدلي اثرات ذهني نئشه آور مصرف مواد باعث كاهش خستگي و احساس افزايش توانايي جسمي مي شود غافل از آنكه، مصرف مداوم باعث از دست رفتن نيتجه اقتصادي كار آنها و حالت خستگي و رخوت و افسردگي مي شود. 2- افزايش توانايي جنسي: مصرف اوپيوئيدها در ابتداي مصرف باعث تاخير انزال و طولاني شدن زمان مقاربت مي شود كه از نظر افرادي كه از روابط جنسي سالم بي اطلاعند مطلوبتلقي مي شود و با مصرف ترياك از روابط جنسي خود رضايت پيدا مي كنند غافل از آنكه اين سو ء مصرف به زمانهاي ديگر نيز سرايت نموده و وابستگي به اوپيوئيد پيش مي آيد كهمصرف مداوم آن به كاهش ميل جنسي و ناتوانايي جنسي مي انجامد. 3- اختلالات روانپزشكي درمان نشده : بيماريهاي روانپزشكي شيوع زيادي دارد و 25% جمعيت در هر مقطع زماني نياز به درمان روانپزشكي دارند اما به دلايل متعدد اين افراددرمان صحيحي دريافت نمي كنند و اقدام به سو ء مصرف مواد مخدر مي كنند. برخياز اين اختلالات عبارتند از : اختلالات خلقي - اختلالات سايكوتيك - اختلالات اضطرابي - شبه جسمي - شخصيت - عملكرد جنسي - خواب و اختلالات كودكي و نوجواني. براي مثالبيماري ماني ملال انگيز با تشخيص نادرست افسردگي ناميده شده و داروهاي ضد افسردگي تجويز مي شود اما نه تنها باعث بهبود بيمار نشده بلكه حال او وخيم مي شود و از درمان نااميد مي گردد و به مصرف اوپيوئيد ها دست مي زند كه علائم بيماري كاهش مي يابدو وابستگي به اين مواد را ايجاد مي كند. 4- دردهاي جسمي مزمن : بيماريهاي طبي درمان نشده كه با دردهاي مزمن تظاهر مي كننددر ايجاد اعتياد موثرند و عدم درمان مناسب آنها باعث مستعد شدن پذيرش مصرف مواد مخدر مي گردد. مشكل بودن درمان بيماري، در دسترس نبودن درمان طبي مناسب و سهل الوصول بودن مواد مخدر باعث وابستگي به مواد مخدر مي شود و پس از ترك نيز چون دردهاي پنهانآشكار مي شود ممكنست باعث عود كردن آن شود. 5- همانند سازي با بزرگترها : در خانواده هايي كه يكي از والدين وابسته به مواد باشد اين كار بعنوان يك رفتار آموخته شده روشي براي مقابله با استرس، سبكي از زندگي و... در فرزندان ديده مي شود و گاه ممكنست اين سو ء مصرف نشانه بزرگي و عضويت در گروه بزرگسالان به حساب آيد. اين جوانان براي كسب يك هويت بالغانه شروع به مصرف مي كنند. بايد در بحرانهاي نوجواني، با غلبه بر سردرگمي نقش و ايجاد هويت و ايجاد محيطيبا غنا و حمايت كافي جوانان اين مرحله را به سلامتي طي نمايند. 6- دسترسي به پول هنگفت: براي كسي كه راههاي عاقلانه خرج كردن آنرا نميداند. دسترسي به پول زياد و تجربه نمودن لذتهاي متفاوت باعث گرايش به مصرف مواد و تجربه كردن لذت ناشي از آن مي شود. اين افراد راه ديگري براي مصرف پول بادآورده خود ندارند و براي افراد سود جو طعمهمناسبي مي باشند. 7- تصورات نادرست درباره مصرف مواد مخدر: (( تفريحي بودن مصرف مواد و ترك آن در هرزمان كه اراده نمايند، بدون آنكه معتاد شوند))، از جمله تصورات نادرست درباره مصرفمواد مخدر است. هر فردي با مصرف مواد چه با دوز بالا و چه دوز كم معتاد محسوب مي شود اما گاهي فرد بدليل آنكه نمي خواهد او را معتاد بدانند مي گويد كه تفريحي و تفنني مصرف مي كند و هر وقت اراده كند ترك مي نمايد. اين تصورات كاملا" واهي و نادرست مي باشد. 8- ايجاد احساسات ويژه مواد مخدر: باعث تغيير در وضعيت هوشياري فرد مي شود و اين تغيير در سطح هوشياري، ادراك، تفكر گاهي به عنوان احساسات متعالي تفسير مي شود. با اين تفسير افراد طالب اين احساسات اقدام به مصرف مواد مي نمايند. احساس نئشه، خودبزرگ بيني، خوش بيني كاذب، سرخوشي، توهم زايي بينايي و لمسي، جذاب شدن رنگها، احساس شناوري از جمله اين احساسات است. حتي گاهي انتظارات فرد در حين مصرف مواد در نوع تجزيه آنها اثر مي گذارد. كاملا" واضح است كه تجارب حاصل از مصرف، نشانه تغييرات بيمارگونه در مكانيزمهاي عصبي هستند اما آموزشهاي نادرست و سود جويانه باعث مي شود كه اينتغييرات بيمارگونه احساسات متعالي تلقي شود. 9- عضويت در يك خرده فرهنگ براي كسب حمايت: معتادان داراي يك خرده فرهنگ خاص هستند. ارتباط و داد و ستد و ملاقاتها و حالات نئشه و استفاده از سرنگ مشترك و گاهي شبكهاي از حمايت عاطفي، اگر چه حمايت واقعي را فراهم نكرده اما فرضي نادرست را در اعضاالقا مي كند كه نوعي رابطه عاطفي و دوستانه در جريان است و اين رابطه معتادگونه جايگزين حمايتهاي واقعي زندگي مي شود. 10- روشهاي مقابله با استرس پخته : همه ما روزانه با استرسهاي مختلف مواجهيم و دربرخورد با آنها از روشهاي آگاهانه (استراتژيهاي مقابله اي) و گاهي ناخودآگاه (مكانيزمهاي دفاعي) استفاده مي كنيم و گاهي مقابله فرد با استرس روش پخته و باليده است كهاين فرد در برخورد با مشكلات ا 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.