بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي مقايسه اي ميزان پيامدهاي طلاق در زنان و مردان منطقه ايراني مقيم ايران،ايراني مقيم آمريكا،آمريكايي مقيم آمريكا،سال تحصيلي 1381

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سوسن سيف روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: اين بررسي تحقيقي از پيامدهاي اجتماعي،اقتصادي و رواني-عاطفي طلاق در سه مرحله(قبل،حين و بعد از طلاق)بين سه گروه از زنان و مردان مطلقه ايراني مقيم ايران،ايراني مقيم أمريكا،أمريكايي مقيم أمريكاست.علاوه بر موارد فوق پژوهش حاضر اهداف فرعي ديگردارد كه أثار طلاق را روي رفتار فرزندان بررسي مي كند.طلاق در اين پژوهش بعنوان فرايندي تلقي مي شود كه ماهيت تحولي داشته و از مراحلي تشكيل شده است. روش: پژوهش از نوع توصيفي (زمينه يابي) است و اطلاعات از طريق پرسشنامه جمع أوري شده است.چون جامعه تحقيق از نوع محدود بود،سعي شد از گروه هاي منتخب نمونه گيري شود و از360 زوج كه ساكن شهرهاي تهران كاليفرنيا،فلوريدا،فيلادلفيا و نيويورك بودند،استفادهشد.مدل هاي أماري مورد استفاده (T) دو گروه مستقل،رگرسيون خطي،همبستگي اسپيرمن و گشتاوري پيرسون بود. نتايج: حاصل پژوهش نشان مي دهد كه ميانگين پيامدهاي اجتماعي،اقتصادي و عاطفي-رواني در مراحل قبل ،حين و بعد از طلاق در زنان ايراني مقيم ايران و أمريكا بيش از مردان مقيم ايران و أمريكايي است و زنان با پيامدهاي منفي بيشتري مواجه هستند ولي در بين أمريكايي هاي مقيم أمريكا نتايج بالعكس است و مردان طي سه مرحله از موقعيت برتري دارند وبا پيامدهاي منفي بيشتري مواجه هستند.در ارتباط با نتايج فرعي تحقيق نيز وضع به همين منوال است و فرزندان خانواده هايي ايراني طي سه مرحله،اختلالات رفتاري شديدتري برخوردار هستند. بحث: با توجه به پيامدهاي منفي طلاق زنان ايراني مي توان اينگونه تبيين كرد كه زنان ايراني پشتوانه حمايتي خوبي (خصوصاً در زمينه شغلي و اقتصادي ) ندارند.به همين دليل بههنگام طلاق با مشكلات متعددي خصوصاً از نظر مالي مواجه هستند تحقيقات ديگري اين مورد را تاييد مي كند كه طلاق،ميزان خانواده هايي را كه زير خط فقر زندگي مي كنند،افزايش مي دهد.پس مي توان نتيجه گرفت كه رابطه معكوس و معناداري بين ميزان درأمد و پيامدهاي ناخوشايندي طلاق وجود دارد  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.