بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: طلاق والدين و مشكلات كودكان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): نعيمه سيدفاطمي مربي كارشناسي ارشد روانپرستاري , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه: طلاق يكي از بحران هاي موقعيتي است كه در بسياري از موارد،بهداشت رواني خانواده راخدشه دار مي سازد.در دنياي كنوني وقوع طلاق بقدري شايع است كه گاهي امري عادي تلقيمي شود.با وجود آن كه آمارطلاق روز به روز رو به فزوني است،هنوز براي والدين و كودكان حادثه غم انگيز و تنش زائي محسوب مي شود.تاثير ويرانگر طلاق در كودكان،خصوصاً كودكان پيش مدرسه و كودكان مدريه،بيش از ساير گروههاي سني است.بر اساس جدول كدي نگتون روي داد طلاق از نظر تنش زائي براي كودكان پيش مدرسه نمره 78 و براي كودكان مدرسهنمره 73 را به خود اختصاص داده است.طلاق مشكلات فراواني را براي فرزندان بوجود ميآورد كه در اين ميان عوارض عاطفي،اجتماعي و رواني آن اهميت بيشتري دارد. روش كار: در اين مطالعه 150 دانش آموز از خانواده هاي طلاق و 150 دانش آموز از خانواده غيرمطلقه(از مدارس نواحي جنوب تهران)بعنوان واحدهاي مورد پژوهش انتخاب شدند.جهت كنترلبرخي از متغيرهاي مداخله گر در انتخاب دانش آموزان گروه،نظر همگوني از نظر سن،جنس ،تعداد و رتبه فرزند،شغل و تحصيلات والدين رعايت شد.گردآوري داده ها باا ستفاده از سئوالات افسردگي ،پرخاشگري و اضطراب SCL90 و به شكل مصاحبه با دانش أموزان دو گروه انجام شد. نتايج: نتايج يافته ها نشان داد مشكل افسردگي (6/10% در برابر3/1%،001/0P) پرخاشگري (16%در برابر 001/0P) و اضطراب (26% در برابر 14% 005/0P) در كودكان طلاق به طور معناداري بيش از كودكان خانواده هاي غير مطلقه است.لذا برگزاري جلسات مشاوره در مراكز دادگستري با خانواده هاي طلاق در زماني عواقب طلاق و برخورد مناسب در پيشگيري از اين عوارض،ضروري به نظر مي رسد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.