بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي و مقايسه نظام ارزشي نوجوانان و والدين آنها

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فرامرز سهرابي روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف تحقيق: نظام ارزشي به مثابه مجموعه هدف ها و باورهاي نسبتاً پايداري كه به عنوان اصول راهنما در زندگي يك شخص يا گروه عمل مي كند،از بنيادي ترين موضوعاتي است كه مورد توجهدانشمندان علوم رفتاري قرار گرفته است.آيا نظام ارزشي نوجوانان در ابعاد نظري،اقتصادي،زيبا شناسي،اجتماعي،سياسي و مذهبي با نظام ارزشي والدين آنها متفاوت است؟هدف اساسي اين تحقيق يافتن پاسخ علمي به سوال تحقيق و برررسي ميزان تطابق و يا تفاوت بين نظام ارزشي نوجوانان و نظام ارزشي والدين آنها است. روش تحقيق: طرح تحقيق حاضر از نوع همبستگي است.به منظور دستيابي به اهداف تحقيق از بين جامعهآماري(دانش آموزان مناطق بيست گانه تهران)،تعداد 60 دختر و پسر سال سوم از بين دبيرستان هاي منطقه 9 به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب شد.سپس آزمون ارزش هاي آلپورت ،ورنون و ليندزي روي هر يك از دانش آموزان و والدين آنها اجرا شد و با استفاده از آزمونt براي معنادار بودن تفاوت بين ميانگين گروه هاي مستقل و آزمون معنادار بودن همبستگي فرضيه هاي تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق: نتايج آزمون نشان داد كه در ارزش هاي نظري،اقتصادي،هنري و مذهبي تفاوت معناداري بين دختران و مادران وجود دارد و دختران در اين مقياس ها نمرات بالاتري نسبت مادران كسب كردند.در زمينه ارزش زيبايي شناسي ميانگين نمرات پسران بيشتر از پدران بود،اما در ارزش هاي ديگر تفاوت معناداري بين پدران و پسران وجود نداشت.علاوه بر اين ،براي والدين ارزش سياسي در رتبه اول و ارزش زيبا شناسي در آخرين رتبه قرار مي گيرد در حالي كه براي فرزندان آنها ارزش اقتصادي در رتبه اول و ارزش اجتماعي در رتبه آخر قراردارد. بحث و نتيجه گيري: مقايسه كلي بين نظام ارزش هاي نوجوانان و والدين نشان داد كه در چهار زمينه ارزش نظري،زيبايي شناسي،اقتصادي و مذهبي تفاوت معنادار بين دو نسل وجود دارد.يافته هاي تحقيقات سال هاي گذشته برخلاف داده هاي اين تحقيق است كه نشانگر تغيير نگرش نوجواناننسبت به ارزش هاي ياد شده و در اصل مقاله مورد بحث قرار گرفته است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.