بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي با چرخه هاي زندگي در متقاضيان طلاق

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدحسين سليمي استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني , ساير آثار   آسيه رمضاني مشاوره , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: پژوهش حاضر به بررسي و تعين باورهاي غير منطقي در چرخه هاي زندگي(مراحل رشد خانوادگي)در متقاضيان طلاق مي پردازد.تعداد 178 نفر از متقاضيان طلاق شامل 120 نفر زن و 58نفر مرد كه به دادگاه خانواده در شهر رشت مراجعه كرده اند در اين تحقيق شركت داشتهاند.سوال اصلي تحقيق عبارت است از :آيا بين باورهاي ياده گانه غير منطقي(بر اساس نظريه اليس)و چرخه هاي زندگي رابطه معناداري وجود دارد؟در اين تحقيق چرخه هاي زندگيعبارتند از:1)چرخه جوان مستقل يا دوره همسر گزيني 2)چرخه برقراري پيوند زناشويي3)چرخه خانواده و كودك خردسال،4)چرخه خانواده داراي نوجوان5)چرخه جدايي فرزند(والدين وآشيانه خالي).اين تحقيق با روش تحقيق توصيفي انجام گرفت و پرسشنامه باورهاي غير منطقي جونز استفاده شد.روش نمونه گيري به صورت تصادفي بوده و از بين مراجعه كنندگان بهدادگاه انتخاب شدند.نتايج تحقيق نشان داد كه زنان بيشتر از مردان متقاضي طلاق بودند.فراواني متقاضي طلاق در چرخه سوم(خانواده با كودك)بيشتر از ديگر چرخه هاي زندگي است.بيشترين فراواني متقاضي طلاق در مقطع سني 25-31 است و در سن تحصيلي پايين تر ازديپلم قرار دارند. طول زندگي مشترك در متقاضيان طلاق بين 1-5 سال است و بيشترين متقاضيان زنان خانه داد و مردان با شغل آزاد هستند.همچنين تحقيق حاضرنشان داده است كهبيشترين ميانگين باور غير منطقي در چرخه پنجم (بازنشستگي در كهولت) و گستره ميانگيننمره در چرخه سوم بدست آمده است.تحقيق حاضر مشخص كرد كه باورهاي غير منطقي شامل دلواپسي شديد،آمادگي براي سرزنش و نااميدي نسبت به تغيير،بيشترين امتياز و باورهاي غير منطقي اجتناب از مسائل ،بي مسئوليتي عاطفي و انتظار بالا از خود،كمترين نمره را كسب كرده اند.بين دو جنس ،جز باورهاي غير منطقي ،دلواپسي شديد كه زنان نمره بيشتري از مردان بدست آوردند در ساير باورها رابطه معناداري بدست نيامد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.