بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقايسه سلامت روان زنان در خانواده هاي تك همسره با زنان در خانواده هاي چند همسره در اهواز

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اقبال زارعي روانشناسي , ساير آثار   سيمين اروجي كارشناسي روانشناسي , ساير آثار   پروين رضايي كارشناسي ارشد روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه و هدف: تعداد زوجات مورد بحث و علاقه بسياري از متفكران و صاحبنظران است و طرفداران و مخالفان جدي دارد.تعدد زوجات در كشورهاي غربي ممنوع و برخلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه است.در نظام حقوقي ايران و اكثر كشورهاي اسلامي به پيروي از فقه اسلامي،تعدد زوجات در صورتي كه با لحاظ كردن شرايطي،از حد مقرر تجاوز نكند،پذيرفته شده است.البته لازمبه يادآوري است كه قانون مقدس اسلام آن را بيش از پيش محدود كرده است. هدف اين پژوهش آگاهي از تفاوت سلامت روان زنان در خانواده هاي مردان تك همسر با زنان در خانواده هاي مردان چند همسر است.علاوه بر اين آگاه كردن مسئولان ذيربط در زمينه تاثير تعدد زوجات در كاهش سلامت روان و سعي در كاهش تعدد زوجات در خانواده ها است كه به تبع آن منافع علمي مهمي عايد نظام خانواده مي شود. موارد و روش كار: براي ارزيابي سلامت روان اين دو نوع خانواده ها از پرسشنامه سلامت روان SCL25 (نجاريان و داودي،1380)كه بر اساس مقياس سلامت روان SCL90-R ساخته شده است.استفاده شد ضرايب اعتبار و أزمون در سطح P<0/001 معنادار بوده اند و ضرايب پياني أن از طريق همساني دروني 97/0 و به روش بازأزمايي 87/0 به دست أمد.طرح تحقيق از جمله تحقيقات توصيفي از نوع علي-مقايسه اي است كه در أن تحقيق در صدد است پس از رخ دادن رويداد علت يا علل أن را مطالعه كند. يافته ها: ده فرضيه تحقيق،از طريق أزمون T گروه هاي مستقل بررسي شد كه نتايج حاكي از أن بودكه در هر ده فرضيه بين دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنادار وجود دارد و فرضيه هاي تحقيق مورد تاييد قرار گرفتند.نتايج به دست أمده با نتايج پژوهش فرنچ و كاپلان (1973)،باسكو و مونيكا(1992)،كوهن و هربرت(1993)،بروسجات و همكاران (1994)،زل كوتيز(1996)،بهداروندي (1368)،محمدي (1367) و رضايي (1377) مشابه و هماهنگ هستند. بحث و نتيجه گيري : بطور كلي مي توان چنين استنباط كرد،احتمالا فشار رواني ناشي از چند همسره بودن يكمرد ،بتدريج تعادل رواني زنان چنين خانواده هايي را بر هم زده و أنها را مستعد ابتلائ به بيماري هاي رواني مي كند.أشفتگي ناشي از بر هم خوردن شكل طبيعي خانواده منجربه عقايد ضد سازشي و كاهش رضايت زنان از زندگي،عصبانيت،عدم كنترل رفتار و...خواهد شد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.