بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ولايت پدر و جد پدري در نكاح دختر باكره

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد روشن حقوق , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه: با توجه به رشد جوامع كنوني و جدايي بين افراد خانواده و اختلافات فرهنگي و تغييرارزش ها از منظر نسل هاي پيشين و كنوني و نوع حكم قانون به اعمال ولايت پدر و جد پدري در نكاح دختر باكره بايد به دنبال راهي براي انطباق نيازها با قانون بود.گاهي بعلت رشد جوامع و يا تغييراتي كه در روابط اجتماعي و هنجارهاي آن پديد مي آيد،برخي ازموانع محدود بايد كاهش و يا حذف شوند زيرا اگر قوانين از راه اصولي و بنابر تجويزهاي منطبق با شريعت،منعطف نشوند،جامعه از قانون رويگردان مي شود و عملاً در مقابل آنموضع گيري مي كند.به اقتضاي مصالح كلي و كلان جامعه نبايد با بي اعتنايي به نيازهاي منطقي،آحاد جامعه را به عناوين مختلف مجرم دانست و با شعار عدالت گرايي آنان را مجازات كرد. روش: اين تحقيق در حوزه انساني است لذا از روش كتابخانه اي و با فيش برداري از منابع فقهي و حقوقي انجام شده است.بنابر طريق اجتهادي مرسوم در اين علم،راي و نظر برتر كه با اصول شريعت و نيازها و اقتضائات جامعه انطباق دارد،برگزيده خواهد شد. بحث: در بخش نخستين با توجه به آن كه بنابر اصول اولي هيچ كس تحت ولايت ديگر نيست و اصلو عدم ولايت است،بايد علت يا علل جعل ولايت پدر و جد پدري در نكاح دختر باكره در آراي فقها و حقوق دانان بررسي و پس از آن با تعيين آراي ايشان حدود ولايت بيان شود وبا اخذ ملاك آن،در صورت رشد دختر و به طور كلي رشد جوامع و يا تغيير ارزش ها و هنجارها آيا اين ولايت اكنون موضوعيت دارد؟آيا تحصيل حاصل است؟و اصولا كفو به چه معنااست؟ در شرايطي كه پدر و جد پدري بدون دليل خاص يا بعلت عدم حضور و دسترسي،امكان اخذ نظر ايشان نباشد،آيا اين ولايت قابل تضييق يا اسقاط است و اصولاً مقام صالح تشخيص كيست؟با اين حال اگر دختري بدون توجه به نظر ولي،به عقد ازدواج درآيد،حكم آن چيست؟ در بخش پاياني سير قوانين موضوعه خصوصاً مواد 1043 و 1044 قانون مدني و ميزان انطباق آن با فقه و نيازها و ضرورت هاي جامعه امروزي بررسي و مشكل اختلاف فرهنگي و تشخيص مصالح،از ديد اوليائ و فرزندان بررسي و نيز مشخص نموده در صورتي كه به طريقي غيراز مواقعه ،بكارت زايل شود،آيا ولايت باقي است يا خير؟ هدف: بر اساس نتايج بدست آمده پيشنهاد مشخصي براي تجديد نظر در قوانين موضوع ارائه خواهد شد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.