بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقايسه شباهت ارزش ها و نگرش ها در زوج هاي عادي و متقاضي طلاق شهر اهواز

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين شكركن استاد دكتري تخصصي روانشناسي , ساير آثار   مسعود رستمي كارشناسي ارشد مشاوره , ساير آثار   يوسفعلي عطاري دانشيار دكتري تخصصي آموزش و پرورش , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: شباهت,ارزش ها,نگرش هاي فرزند پروري,نگرش خانواده گرايي,نگرش به آموزش و پرورش,زوج هاي عادي,زوج هاي متقاضي طلاق 

چكيده: در اين پژوهش شباهت زوج هاي عادي از لحاظ ارزش ها(نظري،هنري،مذهبي،اقتصادي،اجتماعيو سياسي)و نگرش هاي فرزندپروري (وابستگي شديد،بي اعتنايي و سلطه گري)،نگرش به آموزشو پرورش و نگرش خانواده گرايي با زوجهاي متقاضي طلاق شهر اهواز مقايسه شد.در اين تحقيق،متغيرهاي شباهت ارزش ها و نگرش ها بعنوان متغيرهاي وابسته و متغير خانواده هايعادي و متقاضي طلاق بعنوان متغير مستقل در نظر گرفته شد.فرضيه هاي پژوهش عبارتند از:1-شباهت زوج هاي عادي در ارزش هاي ششگانه بيش از شباهت زوج هاي متقاضي طلاق است،2-شباهت زوج هاي عادي در نگرش به آموزش و پرورش ،نگرش خانواده گرايي و نگرش هاي فرزند پروري شامل سه نگرش بي اعتنايي،سلطه گري ،و وابستگي شديد بيش از شباهت زوج هاي متقاضي طلاق انتخاب شدند.در بررسي فرضيه هاي تحقيق ،از مقياس ارزش هاي ورنون،آلپورت وليندزي ،مقياس نگرش خانواده گرايي و مقياس نگرش به آموزش و پرورش استفادهشد.نتايجتحقيق نشان دادند كه شباهت زوج هاي عادي در ارزش هاي هنري و اقتصادي و مقياس بي اعتنايي نگرش فرزندپروري ،همچنين در نگرش خانواده گرايي و نگرش به آموزش و پرورش بيش از شباهت زوج هاي متقاضي طلاق است.در ساير موارد تفاوت معناداري بين دو گروه مشاهد نشد.سطح معناداري در اين تحقيق 0/05 در نظر گرفته شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.