بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مباني روانشناختي تعارض با والدين ،ازديدگاه نوجوانان مقطع متوسطه شهر بيرجند

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رضا دستجردي مربي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي , ساير آثار   كلثوم خزاعي , ساير آثار   عليرضا سعادتجو , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: دوران نوجواني يكي از بحراني ترين دوران در رشد افراد است كه هم از نظر زيستي و هماز نظر رواني ،عاطفي و گرايش هاي اجتماعي،تحولاتي در فرد ايجاد مي كند.لذا بررسي علل و عواملي كه موجب تضاد در بينش ها،گرايش ها،ارزش ها و در نهايت واكنش هاي نوجوانان در مقابل والدين مي شود،از اهميت فراواني برخوردار است.هدف از اين پژوهش بررسي مباني روانشناختي تعارض با والدين از ديدگاه نوجوانان مقطع متوسطه شهر بيرجند است. روش : مطالعه حاضر يك پژوهش توصيفي-تحليلي است كه روي 560 دانش آموز مقطع متوسطه شهر بيرجند انجام گرفته است.نمونه مورد نظر بر اساس روش نمونه گيري خوشه اي و سپس گزينش تصادفي انتخاب شده اند.ابزار جمع آوري داده ها،پرسشنامه محقق ساخته است كه از دو ويژگي اساسي آزمون ها،روايي و اعتبار برخوردار است.براي تجزيه و تحليل داده از نرم افزار SPSS و روش هاي أماري مجذور كادو و T-TEST استفاده شده است. نتايج: تحليل داده نشان داد كه به ترتيب اولويت فشار براي ورود به دانشگاه،مراقبت وكنترلبيش از حد براي انجام اعمال مذهبي،انتظارات بيش از حد و بي توجهي به توانائي هاي نوجوان ،مقايسه با خواهران و برادران يا بچه هاي فاميل ،بي توجهي به كارهاي مثبت و گوشزد كردن بيش از حد اشتباهات،خرده گيري نسبت به پوشش و نحوه أرايش سر و وضع ظاهري،ممانعت از ديدن وشنيدن CD ها و نوارهاي موسيقي ،مشاجره در خصوص رفت و أمدها و روابطبا دوستان،ممانعت از فعاليت هاي مختلف بخاطر پيشرفت درسي،كنترل و ارتباط با جنس مخالف ،مهمترين عواملي بودند كه منجر به تضاد و درگيري بين والدين و نوجوانان مي شوند.بين دختران و پسران در هر يك از موارد مذكور با P0/05 تفاوت معناداري مشاهد شد. بحث: با توجه به نتايج به دست آمده و نظر به اين كه بسياري از تضادهاي والدين و نوجوانان به سطح تحمل و برداشت والدين و مربيان از اين ويژگي ها بستگي دارد.لذا برنامه ريزي براي آموزش و آشنايي با نيازهاي مرحله نوجواني و پرهيز از واكنش هاي غير طبيعي درمقابل نيازهاي طبيعي و نوجوانان از ضرورياتي است كه نبايد به فراموشي سپرده شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.