بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مديريت سينرژي عامل توسعه و رخوت اعتياد عامل ركود

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عظيم ساحتي مهر دكترا , ساير آثار   رستگار ابراهيم زاده دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: انرژي - كار- سازندگي چه با نگرش توحيد و چه با ديد مادي گري به جهان نگاه كنيم ، به هر حال در يك اصل نمي توان شك كرد و آن هم اثر قاطع و تعيين كننده انرژي در حيات جهان است. در حقيقت انرژي نه تنها جوهر حيات است بلكه رشد حيات فيزيكي از صور انرژي است كه با ظرافت بسيار ارتباط حيات را برقرار مي كند. ساده ترين تعبير از انرژي عبارتست از توانايي انجام كار و يا هر امكاني كه آمادگي و قابليت انجام كار را داشته باشد. انرژي به دو صورت وجود دارد، يكي انرژي جنبشي (سينتيك) كه در جرم در حال حركت است و دومين نوع آنانرژي پتانسيل بوده كه در حقيقت كار انجام شده در جسم مي باشد كه به صورت انرژي درآن ذخيره شده است. رشد و پيشرفت ممالك صنعتي مرهون مديريت منابع انساني انرژي است و در جائي كه اين انرژي بكار افتد از آن سازندگي بوجود مي آيد. اين منبع بي پايان انرژي را بويژه مي توان در نسل جوان مشاهده كرد هر گونه تاثير و تاثر بر آن در ابعاد ملي و بين الملليحائز اهميت است و از اينجاست كه تاثير اعتياد در تحليل رفتن توانهاي فكري و جسمي نيروهاي انساني بصورت معضل مهم اجتماعي خودنمايي مي كند. استرس از اعتياد و اعتياد زائيده از استرس : در تعريفي براي استرس چنين آمده است كه : كشش متقابل ميان يك نيرو و مقاومت ارگانيسم در مقابل آن نيرو، بعبارت ديگر مجموع تهاجم + واكنش = استرس. بين استرس و عامل بوجود آورنده آن يا عامل استرس زا بايد تفاوت قائل شد ولي در فرهنگ عامه ايندو واژهرا مترادف يكديگر بكار مي برند. نسل جوان در جامعه در معرض بالاترين تهاجم از نوع استرس رواني يا هيجاني بوده كه بخش عمده آنرا نگرانيهاي مربوط به آينده، بي تكليفي، مشكلات اقتصادي ، شكست در رقابتهاي علمي، نداشتن كار و اختلافات خانوادگي ناشي مي شود كه هر يك در گرفتار شدن انسان در دام اعتياد از سهم فزاينده اي برخوردار مي باشد. مديريت منابع انرژي انساني : با توجه به اينكه امكان پرورش گل در شوره زار غير منطقي بوده و يا اينكه از توجيهكافي نمي تواند برخوردار باشد لذا سالم سازي محيط اولويت خاصي در رسيدن به اهداف رابه عهده دارد. انرژي به كار تبديل شده و از كار مثبت و جهت دار مي توان به سازندگي رسيد. لذا مديريت انرژي منابع انساني در اولويت خاص قرار گرفته و مديريت آن نيز فوق العاده با اهميت تلقي مي گردد. وقتي صحبت از مديريت منابع انرژي انساني و آنهم در رابطه با اعتياد به ميان آورده مي شود موضوع فوق العاده پيچيده شده و نگرش سيستمي به موضوع را طلب مي كند. دراشاره با محيط سالم تصور بر اين است كه همزمان با مديريت انرژي انساني مديريتهايديگر در جامعه از جمله مديريت سياسي نيز بتواند در تحقق يافتن استقلال فرهنگي به اهداف از پيش تعيين شده رسيده و يا طريق مقابله با تهاجمات مختلف را پيش بيني كرده باشد. چنانچه توليد و مصرف انرژي بويژه در نسل جوان كه منبعي سرشار از آن به شمار ميرود بدرستي سازماندهي شده و برنامه ريزي كرده مسلماً با انگيزش ، هم آهنگي و كنترلاين برنامه ها كه بصورت كوتاه، ميان مدت و استراتژيك درنظر گرفته مي شوند ميتوان با جهت دار كردن انرژيها ايجاد سنيرژي كرد و در نهايت به سازندگي نائل شد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.