بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: آسيب شناسي ازدواج

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اكرم خمسه استاديار دكترا روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: با توجه به اينكه مسايل ارتباطي ميان زوجها در زمره استرسهاي اصلي و مهم زندگي استكه با اختلالهاي روانشناختي همراه است،هدف اين است تا در اين مقاله،مبتني بر مدل هاي مختلف موجود در اين زمينه،روابط ميان زوجهاي مورد بررسي قرار گيرد،چرا كه اختلالهاي زناشويي يكي از عوامل خطر ساز در آسيب شناسي رواني به طور كلي است و يك ازدواجخوب و مناسب يكي از عوامل محافظت كننده در برابر بخش عمده اي از اختلالهاي رواني است (كريس تنس1998). روش: از آنجائي كه بسياري از زوجها نوسانات حاد و تعارضهاي حل نشده اي را تجربه مي كننده كه به يك حالت بحران (Crisis) مي انجامد و كاركرد طبيعي آنها را مختل مي سازد،مدلهاي "ABCX" هيل و مدل"Double ABCX" و مدل "VSA" اين بحرانها را تجزيه و تحليل مي كند كه مي تواند در شناخت زوجها از مسايلشان و پاسخ أنها به استرس هاي زندگي شان كمككننده باشد.(هيل،پاترسون،كرني و برادبري،1995).بر اساس اين مدل ها،سبب شناسي الگوهاي ارتباطي مختل كه عامل پيش بيني كننده نابساماني ازدواج است،بررسي شده است و 7 الگوي ارتباطي مختل كه نتيجه سه فرايند اساسي است تابلوي مشخصي را از ازدواج هاي مختلترسيم كرده است(شل زينگر2000). نتايج: بر اساس اين مدل ها بر دو عامل تاكيد دارند:1-منابع موجود براي زوجها T2-ادراك زوجها از عوامل فشارأور زندگي و مشخص كردن اشكال انطباقي مثبت و درست در مواجهه با بحرانهاي زناشويي است. مطالعات نشان داده است عوامل فشارأور احساس درماندگي در زوجها ايجاد مي كند هر قدراين احساس درماندگي و عدم كنترل بيشتر باشد شكل گيري بحرانهاي زناشويي بيشتر مي شود(فيگلي،1983)،بعلاوه نتايج نشان ميدهد كه وجود استرس مستلزم ايجاد تغييرات در جهتگيري جنسي،باورهاي مربوط به نقش هاي جنسيتي هر يك از طرفين است تا بتوانند به گونهاي كارأمد با استرس انطباق پويا بيابند(مك گولدريك،1999). بحث: انسجام در روابط ميان زوجها يعين اين باور مشترك كه أنها قوي هستند و مي توانند فعالانه بر رويدادهاي زندگي شان كنترل داشته باشند،يكي از منابع مهم ارتباطي است،أسيبپذيري هاي فردي و جمعي زوجها از قبيل حوادث گذشته زندگي هر يكي از أنها و گرايش زوجها به رويگرداني متقابل از يكديگر و عواطف منفي و توزيع ناعادلانه قدرت در خانوادهو تعريف جدي از قدرت در سيستم خانواده به شناخت اين أسيب پذيري ها كمك مي كند. زوجها در حالت بحران انواع علايم شناختي،عاطفي،فيزيولوژيك و رفتار را تجربه مي كنند.بحث مفصل درباره اين علايم و بحث درباره مهارتهاي انطباقي سازنده به حل بحرانهايزناشويي مي انجامد(گرين استون،لويتون،1993).  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.