بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: آموزش قبل از ازدواج :مباني نظري و عملي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اكرم خمسه استاديار دكترا روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: بررسي نقش عوامل بالقوه اي كه مي تواند پيوند بين زوج هاي را در ازدواجي پايدار تحكيم بخشد و زوج ها را با رضايتمندي زندگي مشترك خود را آغاز كنند و عملكرد ها مثبتخود را افزايش دهند.در آموزش قبل از ازدواج زوج ها وارد فرايند آموزشي مهارت ها و شكل گيري انديشه ها مي شوند كه روابط بهنجار بعدي آنها را قوت مي بخشد. روش: ارائه مباني عملي و نظري آموزش قبل از ازدواج،طرح پرسشنامه هاي كاربردي در مراكز مشاوره قبل از ازدواج،طرح يك الگو و مدلي از يك ازدواج موفق آماده سازي زوج ها برايازدواج و شناخت اهميت آن.بررسي ميزان سازگاري و هماهنگي زوج ها،شناخت عوامل تاثير گذار بر ازدواج،بررسي تفاوت هاي جنسيتي و شخصيتي زوج ها و نقش و تاثير الگوهاي خانوادگي هر يك از آنها در يافتن مهارتهاي انطباقي و شناخت از الگوهاي رفتاري،عاطفي شناختي در فرايند دلبستگي ميان زوج ها.(لارسون و همكاران 2002). نتايج: پژوهشگران پس از 5 سال مطالعه و پژوهش دراز مدت و مقطعي در زمينه تعيين و تشخيص عواملي كه در دوره آماده سازي براي ازدواج مي تواند ميزان رضايتمندي بعدي و ثبات ازدواج را پيش بيني كنند،عوامل و شاخص هايي را كه قبل از ازدواج بايد به آن توجه شود بهسه دسته تقسيم كرده اند:1-عوامل مربوط به تاريخچه هر يك از زوج ها با منابع بالقوهو بالفعل هر يك از زوج ها2-صفا و يژگي هايي چون احترام به خويشتن،اعتماد به نفس ،برخورداري از مهارتهاي ارتباطي،سلامت جسماني و رواني3-نظام ارزشي زوج ها،نگرشها،شيوههاي مقابله با استرس ،مهارتهاي حل مسئله و شباهتهاي فرهنگي-قومي-طبقاتي بحث: چرا آموزش و به دنبال آن آمادگي براي ازدواج ضروري است؟نقش عشق و دلبستگي و شيوه هاي مختلف دوست داشتن چه تاثير دارد؟صفا شخصيتي كه بيشترين آسيب پذيري را به زندگي زناشويي بعدي وارد مي كند كدام است؟الگوهاي رفتاري كه در ازدواج ها ناموفق شايع استچيست؟بيان عواطف و احساسات و عواطف در زندگي زناشويي مي توان بين حفظ فردانيت و خود-شكوفايي فردي و خانوادگي تعادل ايجاد كرد؟بحران در روابط ميان زوج ها،چگونه شكل ميگيرد.بررسي مدل هاي بحران در اين زمينه آموزش دهنده است(كريس تنس و همكاران 1998)  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.