بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: آسيب شناسي ازدواج و آگاهي و نگرش جوانان نسبت به حقوق و وظايف همسري از نظر اسلام در سال 1382

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شهلا خسروان كارشناسي ارشد بهداشت , ساير آثار   محمدرضا منصوريان كارشناسي ارشد مديريت آموزش عالي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه: ازدواج پيماني مقدس است .ترك أن و ناديده گرفتن خانواده سبب از دست دادن تعامل رواني و گسترش جرائم و انحرافات اجتماعي مي شود.با وجود اين أشفتگي خانواده و طلاق أثار جسمي و رواني بدتري نسبت به عدم ازدواج به همراه دارند .بنابراين تدوام خانواده سالم بعنوان كانون اصلي ردش جامعه انساني و يكي از نيازهاي جامعه امروز بسيار با ارزشتر از افزايش أمار هاي ازدواجي است و از جمله عوامل موثر در اين امر أشنا ساختن جوانان با حقوق و وظايف زناشويي از نظر شرعي و لزوم رعايت حقوق خانواده به عنوان يك اصل در ايجاد عدالت و أرامش در خانواده است.براي بررسي ميزان نياز به اين مسئله ،پژوهشي را با هدف تعيين اگاهي و نگرش جوانان در أستانه ازدواج نسبت به حقوق و وظايف همسري انجام داده ايم. روش بررسي : اين پژوهش از نوع توصيفي تحليلي است.جامعه پژوهشي،دختران و پسران در أستانه ازدواجو حجم نمونه 227 نفر(111 مرد و 116 زن)بوده اند.ابزار جمع أوري داده ها پرسشنامه بوده است.براي تجزيه و تحليل نتايج از أمار توصيفي و تحليل استفاده شده است. نتايج: 1/49%نمونه ها مرد و 9/50% زن بوده اند.8/35% نمونه ها تحصيلات در حد ابتدايي و سيكل و 5/38% تحصيلات دبيرستاني و 7/25% تحصيلات دانشگاهي داشته اند.سن ازدواج 2/98%از نمونه ها كمتر از سال و بيشترين سن ازدواج 20-25 سال (48%)بوده است.7/35%زنان و9/22% مردان آگاهي بالا نسبت به حقوق همسري و بقيه داراي اطلاعات در حد خوب ،متوسطو ضعيف بوده اند.3/16% از زنان و 5/0 از مردن نسبت به وظايف همسري كاملاً منفي نسبتبه وظايف همسري داشته اند و تست كاي دو تفاوت معناداري را از نظر آگاهي ونگرش ايندو گروه نسبت به حقوق و وظايف همسري نشان نمي دهد. نتيجه گيري: داشتن يك الگوي مشترك در تداوم سلامت يك زندگي مشترك،نقش اساسي بر عهده دارد.بازگشت به فرهنگ مذهبي و طرح شيوه هاي ارزنده اخلاقي و اصول اسلام در ارتباط با نظام خانواده مي توانند بسياري از مشكلات انجام و تداوم ازدواج را حل كرده و امار طلاق را كاهش دهد.نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه اطلاعات و آگاهي جوانان نسبت به اين اصول كم بوده،اما علاقه و اشتياق آنها به داشتن آگاهي و رعايت حقوق و وظايف همسري يكديگرقابل قبول مي باشد،و همين امر زمينه اي مساعد براي اجراي برنامه هاي مشاوره اي در كمك به ايجاد خانواده متعادل را فراهم ساخته كه خود از وظايف عمده برنامه ريزان،بخصوص دست اندركاران بهداشت جامعه و امور اجتماعي و مخصوصاً جوانان است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.