بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي و مقايسه رابطه ولي-فرزندي در كودكان دختر و پسر عادي و خياباني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): آناهيتا خدابخشي كولائي كارشناسي ارشد مشاوره , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: اصطلاح كودكان خياباني معمولاً به كودكان و نوجوانان زير 18 ساله اي كه زندگي و بقاي آنها از راه هاي گوناگون در خيابان هاي شهرهاي بزرگ جهان مي گذرد،بكار مي رود(سازمان ملل متحد،1986).بر اساس آمارها حدود 30-170 ميليون كودك خياباني در خيابان زندگي مي كنند و بدون هيچ گونه حمايت اجتماعي و خانوادگي در خيابان ها سرگردانند،كه بعضي از آنها از طريق باندهاي خلافكار مشغول به گذراندن زندگي خود هستند.با توجه به اين كه خانواده اولين مامن و جايگاه رشد فرزنداني تلقي مي شود،اما بررسي هاي گوناگونحاكي از تعاملات منفي و رابطه منفي والد-كودك در اين خانواده هاست.اين تحقيق با هدف بررسي مقايسه رابطه ولي-فرزندي در كودكان عادي و خياباني صورت گرفته است. روش : جامعه آماري اين پژوهش متشكل از كودكان خياباني ر يكي از انجمن هاي حمايت از كودكان كار و خيابان است كه از بين آنها 60 دختر و پسر بصورت تصادفي ساده انتخاب شدند.سپس با رعايت متغيرهاي سن،وضعيت اقتصادي،اجتماعي و سطح تحصيلات 60 دختر و پسر دانش آموز در مناطق 19 و 20 انتخاب شدند.ميانگين سني آزمودني ها 20/11 سال بود.براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه رابطه ولي فرزندي استفاده شد.اين پرسشنامه داراي دو مقياس يا فرم پدر و مادر است كه در سال 1381 پرهيزگار آن را اعتباريابي كرد.ضريب پايايي محاسبه شده براي فرم پدر برابر با 93/0 و براي فرم مادر برابر با 92/0محاسبه شده است.در ضمن براي بدست آوردن اطلاعات دموگرافيك از پرسشنامه محقق ساخته شده است. نتايج: از تجزيه و تحليل آمار توصيفي براي بررسي ويژگي هاي دموگرافيك كودكان و همچنين روشتجزيه و تحليل واريانس يكراهه و آزمون پس معنادار توكي براي بررسي فرضيه ها استفاده شد.براي فرضيه اول تحقيق،مبني بر اين كه بين رابطه مادر-فرزندي كودكان خياباني وعادي تفاوت معناداري وجود دارد،بررسي f مشاهده شده و سطح معنادار f به ترتيب ارقام32/33 و 000/0 را بر آورد كرده است.همچنين براي بررسي فرضيه دوم ،مبني بر اينكه بينرابطه پدر - فرزندي كودكان خياباني و عادي تفاوت معناداري وجود دارد بررسي f مشاهدشده و سطح معنادار به ترتيب ارقام 73/19 و 000/0 بر آورد گرديد.اين يافته ها نشانمي دهد كه مي توان با اطمينان 9/99% تفاوت بين رابطه ولي-فرزندي را در بين كودكان عادي و خياباني پذيرفت. بحث: بررسي هاي متعدد انجام گرفته در خارج از كشور نشان مي دهد كه ،سبك هاي تعاملي درونخانواده از جمله طرد،تعامل منفي از والد-كودك،تعارض هاي كلاسي،سوئ استفاده جنسي،جسمي و عاطفي اعمال شده بر اين كودكان،بيشتر از كودكان در جمعيت عادي است(كيم و چول2000،كيدوكرال2002)،آنچه مسلم است ما با جمعيتي مواجه هستيم كه از پناهگاه و محيط امنخانوادگي برخوردار نيستند.با توجه به عوامل پرخطري كه زندگي اين كودكان را تهديد مي كند،تاسيس و حمايت از سازمان هاي نيمه دولتي و خصوصي كه آنها را در چتر حمايتي خود قرار دهد،بسيار اهميت دارد.اين سازمان ها بار ارائه فعاليت هاي آموزشي و حمايت ازاين كودكان و خانواده ها آنها،آنان را از سقوط حتمي و قرباني شدن زودرس نجات مي دهد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.