بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نقش خانواده در فرار دختران از منزل

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مسعود خاكپور روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه: جوامعي كه دوران عبور از شرايط سنتي به دوران مدرن را طي مي كنند با آسيب هاي اجتماعي فراواني دست به گريبان هستند.خانواده در طول تاريخ،بسته به شرايط فرهنگي با تغييراتي همراه بوده است.بحران دخترا فراري،از ابعاد مختلف در جامعه و محافل علمي و...مورد بحث قرار گرفته است.اهميت اين موضوع از ديدگاه جامعه شناسي منجر به بروز بسياري از معضلات اجتماعي در كشور شده است.با گسترش شهرنشيني ،فقر ،بالا رفتن آمار طلاق،اعتياد،عدم استحكام خانواده و ساير مشكلات اجتماعي و....مشكل دختران فراري نيز در حال گسترش است كه اين دختران را در معرض انواع كجروي ها و رفتارهاي ضداجتماعي قرار مي دهد كه بعنوان يك پديده قابل توجه اجتماعي داراي نتايج وخيم خانوادگي و اجتماعي است. بيان مساله: از جمله عوامل موثر در فرار دختران از منزل،مي توان به نقش عوامل مختلف اجتماعي،اقتصادي، خانوادگي و ...اشاره كرد.با توجه به اينكه در گذشته پژوهش هاي گوناگوني در زمينه دختران فراري در كشور و بويژه در استان خراسان و مشهد انجام شده است،در اين پژوهش،پژوهشگر با تكيه بر نظريات مختلف روانشناسي در ايجاد آسيب هاي اجتماعي و با استفاده از روش مصاحبه باليني،به بررسي تاثير عوامل مختلف در ايجاد اين پديده مي پردازد.با توجه به اينكه اين پديده در جامعه داراي اثرات مخرب اجتماعي،اقتصادي،انساني وخانوادگي است،ضروري است كه در زمينه علل بروز اين پديده در بين افراد مختلف،پژوهش هاي كاربردي صورت گيرد تا بر اساس آن،برنامه هاي پيشگيري را تدوين كرد.با استناد بهموارد فوق الذكر سوالات زير مطرح مي شود: سوالات پژوهشي:الف)آيا فرار دختران از منزل با رفتارهاي والدين(عدم اطمينان،طرد،فقدان،توجه ،تنبيه و...)ارتباط دارد؟چگونه و تحت چه شرايطي؟ ب)آيا فرار دختران از منزل با ازدواج مجدد يا فوت يكي از والدين ارتباط دارد؟چگونهو تحت چه شرايطي؟ ج)آيا فرار دختران از منزل با عوامل اقتصادي و رواني -عاطفي دختران،ارتباط دارد؟چگونه و تحت چه شرايطي ؟ د)آيا فرار دختران از منزل با تقليد و الگوپذيري از همسالان ارتباط دارد؟چگونه و تحت چه شرايطي؟ روش پژوهش: در اين پژوهش كه از نوع علي مقايسه اي (پس رويدادي)است،سعي شده تا پس از مصاحبه باليني با دختران فراري بر اساس سوالات پژوهشي موجود،تاثير عوامل مختلف در متغير ديگر(فرار دختران از منزل )بررسي شود. روش هاي آماري بكار گرفته شده در اين پژوهش با توجه به اسمي بودن داده ها،استفادهاز روش هاي آماري توصيفي (فراواني ،نمودار)براي نشان دادن نقش هر يك از عوامل مختلفدر مورد علل فرار دختران از منزل است جامعه و نمونه آماري : در اين پژوهش ،كليه دختران فراري در مركز حريت مشهد و زندان مشهد و قوچان،جامعه آماري پژوهش را تشكيل داده است.براي انتخاب و تهيه نمونه آماري مورد نياز از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شده است به اين معني كه محقق براي پژوهش از دختران فراري كه در مركز حريت و زندان به آنها دسترسي داشته ،استفاده كرده است.در مجموع 20 نفر رابراي گروه نمونه انتخاب كرده است.وضعيت آزمودني ها(گروه نمونه)به تفكيك سني،وضعيتجسمي و وضعيت خانوادگي ارائه شده است.ابزار اندازه گيري:در اين پژوهش جهت سنجش عوامل تاثير گذار در فرار دختران از منزل،از فرم مصاحبه باليني "علل فرار دختران از منزل"استفاده شده است كه داراي سوالات مختلف درباره وضعيت زندگي اين دختران است. يافته هاي پژوهش: در بخش توصيف داده ها،نمودار فراواني ،نوع روابط خانوادگي،سابقه فرار از منزل و فراواني نوع پاسخ هاي حاصل از اجراي مصاحبه باليني در گروه نمونه ارائه شده است.از تهيه و توزيع فراواني نمودارها در گروه نمونه در متغيرهاي مختلف(اقتصادي،فرهنگي،اجتماعي ،رواني -عاطفي و خانوادگي)و علل فرار دختران از منزل استفاده شده است. بحث و نتيجه گيري: مهمترين دستاورد اين پژوهش تجربه كار مداوم و پي گير مطالعه وضعيت دختران فراري است.حاصل از اين تجربه نتايج مفيدي را همراه با تعمق و ژرف نگري متوجه گروه پژوهش كرده است.اين نتايج را همراه با احتياط علمي مي توان به شرح زير بيان كرد:1-عمده دختران فراري داراي شرايط غير قابل تحمل و كسالت بار در روابط خانوادگي خود هستند و تعامل در خانواده اين دختران و روابط حاكم بر آن،منجر به فرار آنها از منزل شده است،2-مشكلاتي نظير گرفتار شدن در باندهاي فساد،دزدي و ....در بين دختران فراري،شايع است،3-بين عوامل اقتصادي و فرار دختران از منزل ارتباط معناداري وجود دارد.يعني فقر و شرايط نابسامان اقتصادي در بروز اين پديده موثر بوده است،4-بين عوامل رواني-عاطفي و فرار دختران از منزل،ارتباط معناداري وجود دارد.يعني عوامل رواني-عاطفي نظير بيماريهاي رواني،نبودن محبت و عاطفه براي اين دختران و ...در بروز اين پديده موثر بوده است،5-يكي از والدين،عمده دخت 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.