بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ساخت و هنجاريابي پرسشنامه رغبت سنج ازدواج،نسخه دانشجويي(پرساد)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدعلي مظاهري دكترا روانشناسي باليني , ساير آثار   حميدرضا پوراعتماد استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني , ساير آثار   محمود حيدري استاديار دكترا روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: پرسشنامه رغبت سنج ازدواج،نسخ دانشجويي "پرساد" با 24 سوال،23 سوال 5 گزينه اي و يكسوال اضافه براي سن طلايي ازدواج طرح شد.از طريق اجراي آزمايش و نظرخواهي از پاسخدهندگان و 5 نفر از اساتيد روانشناسي،روايي محتواي آن تاييد شد و پايايي آن از طريقآزمون مجدد (r=76/86) و همساني دروني آلفاي كرونباخ(Alpha=0/92) محاسبه و بر روي يك نمونه 779 نفري دانشجويي از دانشگاه هاي تهران و شهيد بهشتي اجرا شد.در اين طرح با استفاده از تحليل عوامل با روش چرخشي از نوع واريانس چهار عامل براي آن مشخص شد كه اين عوامل همگي از مقدار ويژه بالاتر از 1 برخوردار بودند،اين چهار عامل عبارتنداز :1-بازخورد نسبت به ازدواج (8 سوال)،2-آمادگي و تمايل براي ازدواج(5 سوال)،3- نگرش نسبت به پيامدهاي ازدواج(7 سوال)4- موانع ازدواج( سوال).از اين رو پرساد داراي 5نمره است كه چهار نمره براي عوامل آن و يك نمره كل رغبت براي ازدواج است.براي تعيين نقطه برش از دو گروه دانشجويي (N=102) شامل آن دسته از دانشجوياني كه رغبتي برايازدواج نداشتند و احتمال مي دادند كه اصلاً ازدواج نكنند و دانشجوياني كه براي ازدواج اقدام كرده بودند،استفاده شد.نتايج اجراي پرساد نشان داد كه بين دو گروه،غير ازعامل موانع ازدواج،تفاوت معناداري وجود دارد و نتايج،بين دختران و پسران كه به غيراز عامل موانع در نمره كل رغبت ازدواج و سه نمره ديگر ،تفاوت معنادار نداشت.از اينرو براي دختران و پسران يك نقطه برش محاسبه شد.با محاسبه شاخص هاي ويژگي ،حساسيت منفي كاذب ،مثبت كاذب و درجه خطاي طبقه بندي براي عامل بازخورد نسبت به ازدواج،نقطهبرش 23،براي عامل نگرش نسبت به پيامدهاي ازدواج،نقطه برش 17،براي عامل آمادگي برايازدواج،نقطه برش 16 و براي نمره كل رغبت به ازدواج،نقطه برش 80 تعيين شد كه يان نقطه برش داراي درجه خطاي طبقه بندي 32/9% است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.