بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي ساخت خانواده،سبك دلبستگي در دختران فراري و اثربخشي خانواده درماني و درمانگري حمايتي در تغيير آنها

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فريده حميدي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: ساخت خانواده,سبك دلبستگي,خانواده درماني,درمانگري حمايتي,دختران فراري 

چكيده: پژوهش حاضر كه به صورت طرح شبه تجربي به روش پيش تست پس تست با يك گروه انجام شده است،به دنبال بررسي ساخت خانواده و سبك دلبستگي دختران فراري و اثربخشي خانواده و درماني و درمانگري حمايتي در تغيير آنهاست.بدين منظور 50 نفر از دختران فراري در مجتمع قضايي ارشاد،مركز مداخله،در بحران بهزيستي ،خانه ريحانه،كانون اصلاح و تربيت و مركز مشاوره آموزش و پرورش منطقه يك تهران به همراه خانواده هايشان از نظر ساخت خانواده و سبك دلبستگي مورد آزمون قرار گرفتند و در مرحله دوم 15 نفر از آنان كه بر اساسالگوي دلبستگي ناايمن و از نظر ساخت خانوادگي ناكارآمد محسوب مي شدند،در مداخلات درماني(خانواده درماني سيستمي و روان درمانگري حمايتي)طي ده جلسه شركت كردند.به منظور سنجش سبك دلبستگي از مقياس بازنگري شده كولينز وريد RAAS(1990) و پرسشنامه دلبستگي هازن وشيور AAQ (فرم جديد فني ونولر،1993) استفاده شده است.براي سنجش ساخت خانواده نيز از خانواده آزماي مك مستر (نسخه ايراني )FAD-I استفاده شده است.هر سه أزمون قبلاً در ايران هنجاريابي شده است و از اعتبار و روايي نسبتاً خوبي برخوردارند.همچنين به منظور بررسي اختلال دلبستگي،واكنشي بر جا مانده در أزمودني ها،از مصاحبه باليني و به منظور بررسي ويژگي هاي دموگرافيك أنها از پرسشنامه بررسي وضعيت تحصيلي و خانوادگي نيز استفاده شده است.نتايج بر اساس آزمون هاي آماري توصيفي (ميانگين ،انحرافمعيار،درصد)و آزمون هاي غير پارامتريك كااسكوئر(xبه توان 2)،مك نمار،علامت و آزمونهاي پارامتريك z براي مقايسه نسبت ها،tبراي مقايسه ميانگين هاي همبسته مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.يافته ها نشان مي دهد كه : -ساخت خانواده،دختران فراري ناكارآمد است و عملكرد آنها در سازه هاي"نقش هاي خانوادگي"،"ابراز عواطف" و "حل مشكل" پائين تر از هنجار جامعه مي باشد. -توزيع درصد سبك دلبستگي دختران فراري با جامعه بهنجار تفاوت معنادار دارد.درصد سبك هاي دلبستگي ايمن،ناايمن اجتنابي و ناايمن دو سوگرا در آنها به ترتيب 28%،10%،68%مي باشد. -سبك دلبستگي دختران فراري با سبك دلبستگي مادرانشان همبستگي مثبت و معناداري دارد(ميزان ضريب موافق58% است)در حالي كه اين ارتباط با سبك دلبستگي پدران و معنادار نبوده(C=0/08). -كاربرد خانواده درماني به همراه درمانگري حمايتي بطور معناداري منجر به بهبود ساخت خانواده دختران فراري و عملكرد آنها در سازه هاي نقش هاي خانوادگي ،ابراز عواطف وحل مشكل شده است. -مداخلات درماني منجر به تغيير سبك دلبستگي ناايمن به سبك دلبستگي ايمن در دخترانفرار گرديده است اما ميزان تغييرات معنادار نيست. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.