بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي خصوصيات دموگرافيك نوجوانان فراري و خانواده هاي آنان به منظور پيش بيني و پيشگيري از رفتار فرار

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيمين حسينيان دانشيار دكتري تخصصي آموزش و پرورش , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي خصوصيات دموگرافيك نوجوانان فراري و خانواده هاي آنان بهمنظور پيش بيني و پيشگيري از رفتار فرار صورت گرفته است.براي پيش بيني هر رفتاري،مجموعه اي از خصوصيات قبل از وقوع رفتار وجود دارد و رخ مي دهد،كه فرار نيز مستثني از آنها نيست.بنابراين با بررسي خصوصيات دمواگرافيك نوجوانان در خانواده هايي كه داراي نوجوان فراري هستند،مي توان رفتار فرار را پيش بيني كرد و قبل از وقوع رفتار فرار به نوجوانان كمك شود و اينگونه خانواده ها و مراكز ذيربط را مطلع ساخت. روش: جامعه آماري پژوهشي،متشكل از دختران و پسران نوجوان فراري ساكن در تهران بودند كهاز بين آنها 100نوجوان فراري (50 دختر و 50 پسر)با روش نمونه گيري ساده در سال 1382انتخاب شدند.جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه و مصاحبه ساختار يافته استفاده گرديد ميانگين سني آزمودني ها 41/17 سال بود. نتايج: يافته هاي تحقيق در خصوص،ميزان تحصيلات نوجوانان نشان داد18% ابتدايي،61% راهنمايي،14% دبيرستان،2% ديپلم مي باشد.از نظر وضعيت اقتصادي و اجتماعي 78% پايين ،11% متوسط،2% بالا هستند.همچنين از نظر وضعيت خانوادگي 40% والدين طلاق گرفته بودند 22% متاركه كرده بودند،13% مرگ پدر،10% مرگ مادر،11% ازدواج مجدد داشته و 5% مرگ والدين را در زندگي تجربه كرده بودند.همچنين آزمودني ها از نظر تعداد خانواد مورد بررسي قرار گرفتند.نتايج نشان داد كه تعداد اعضاي خانواده،30% آنان بين 4 تا 5 نفر28% بين 7-6 نفر،21% بين 9-8 و 14%بين 3-2 نفر ،6%بين 11-10 نفر و 1% بين 13-12 نفر بودند.سوئمصرف مواد پدران 56% سيگار،ترياك 25%،13% حشيش ،هروئين 6% سوئ مصرف مواد در مادران54% سيگار،32% ترياك،10% هروئين ،5% حشيش بود.مشاغل پدران أزمودني ها 80% كارگر،10% كارمند و 10%بيكار بودند.شغل مادر 90% خانه دار،6% خدمات و 4%كارمند مي باشد.ميزان تحصيلات پدران أزمودني ها 64% بيسواد،9% ابتدايي،17% سيكل،7% ديپلم و 3% ليسانس بود و همچنين تحصيلات مادران 69% بيسواد،12% ابتدايي،9%سيكل ،10%ديپلم بدست أمد. بحث: همانطور كه از نتايج تحقيق نشان مي دهد ميزان تحصيلات پايين والدين سوئ مصرف مواددر أنها،وضعيت اقتصادي،اجتماعي پايين،وضعيت خانوادگي نابسامان نوجوانان،تعداد بالاياعضاي خانواده و تحصيلات اندك أنان ويژگيهاي نوجوانان فراري و خانواده أنان را نشان مي دهند.اين يافته همسر با تحقيقات انجام شده در خارج از كشور است .بعنوان مثال تورنسي و فرانك(1998)،وايت بك و هويت(1999)،مك كاري،هاگان و مارتين (2002) و كيد و كرال(2002) همه در تحقيقات خود خاطر نشان ساختند كه تمام عوامل خطرناك را در درون خانواده نوجوانان فراري وجود دارد.از جمله تعارضات خانوادگي،مورد غفلت قرار گرفتن كودكان،سوئ مصرف مواد در والدين وضعيت اقتصادي ،اجتماعي پايين و تحصيلات اندك را مي توان نام برد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.