بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي رابطه بين انتظارات والدين از ديدگاه دانش آموزان با ميزان اضطراب تحصيلي و شغلي دانش آموزان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا خليليان استاديار دكتري تخصصي آمار حياتي , ساير آثار   سيدحمزه حسيني استاديار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار   رمضان حسن زاده روانشناسي , ساير آثار   پوران روحاني كارشناسي ارشد مديريت دولتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: خانواده بعنوان يكي از مهمترين پايگاههاي شخصيتي افراد قلمداد مي شود،زيرا هم از طريق انتقال صفات ارثي و اهم از طريق محيط تربيتي حاكم بر خانواده بر فرزند تاثير ميگذارد.اين تحقيق به بررسي رابطه انتظارات والدين از ديدگاه دانش آموزان با ميزان اضطراب تحصيلي و شغلي دانش آموزان پسر و دختر سال سوم شهر ساري پرداخته است. روش تحقيق: كليه دانش آموزان دختر و پسر ناحيه 1 و 2 شهر ساري شاغل به تحصيلي در سال سوم دبيرستان در سال تحصيلي 78-79 است كه از بين 22293 نفر،640 نفر به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند.ابزار پژوهش شامل مشخصات فردي،پرسشنامه تحصيلي و شغلي،پرسشنامه نگرشوالدين بوده است. نتايج: كل نمونه 460 نفر كه 210 دختر(9/46%) و 238 پسر(1/53%) بودند.بين انتظارات والديناز ديدگاه دانش آموزان با سطح تحصيلات مادران (P<0/05).بين انتظارات والدين از ديدگاه دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد(P<0/05). بين انتظارات والدين از ديدگاه دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد(P<0/05).بين عزت نفس (احساس ارزشمندي فرد در خانواده)دانش آموزان با اضطراب تحصيلي وشغلي آنان رابطه معنادار وجود دارد(P<0/05).بين اضطراب تحصيلي و شغلي دانش آموزان پسر دختر و نيز بين اضطراب شغلي و تحصيلي و شغلي دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي رابطهمعنادار وجود ندارد. استنتاج: با توجه به نتايج تحقيق،افزايش سطح تحصيلات آگاهي و دانش والدين و تقويت احساس ارزشمندي فرد در خانواده به كاهش اضطراب تحصيلي و شغلي دانش آموزان كمك مي كند ونيز والدين ميزان انتظاراتشان را با ميزان توانايي كودكان و دانش آموزان هماهنگ كنند و بهعلايق و استعدادهاي فرزندانشان توجه نمايند.والدين نبايد انتخاب رشته تحصيلي را بهفرزندان تحميل كنند،بلكه با توجه به توانايي آنها و علاقه و استعدادشان با آنها مشورت كرده به راه حل مناسب برسند.والدين مي توانند با تاكيد بر شايستگي كودكان،زمينهو بستر مناسب براي موفقيت آنها را فراهم كنند.توصيه مي شود كار تحقيقي به شيوه تحليلي با گروه كنترل و شاهد در اين مورد انجام شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.