بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي نگرش افراد معتاد نسبت به روشهاي پيشگيري از اعتياد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد نريماني دكترا روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اعتياد به عنوان يك پديده ناهنجار اجتماعي بيش از هر زمان سلامت فردي و اجتماعي رامورد تحديد قرار داده است ؛ به خاطر همين بر همگان واجب است در راستاي مبارزه با اين پديده شوم همت گماشته و از هيچ تلاشي دريغ نورزيده و از گرايش جوانان به آن پيشگيري كنند. منظور از پيشگيري از اعتياد يعني بكارگيري اقداماتي كه به كاهش ابتلاي افراد به اعتياد منجر مي شود. پيشگيري شامل اقداماتي است براي كاهش عواملي كه افراد رادر معرض خطر قرار مي دهد و افزايش عواملي كه افراد را از مصرف مواد مخدر حفظ مي كند. بنابراين شناسايي كامل اين عوامل در هر منطقه به موثر بودن فعاليتهاي پيشگيري كمكخواهد كرد. هدف اصلي مطالعه حاضر آگاهي از روشهاي مختلف پيشگيري از اعتياد بوده استتا نگرش افراد معتاد و غير معتاد نسبت به روش هاي مختلف پيشگيري از اعتياد بوده است تا نگرش افراد معتاد و غير معتاد نسبت به روش هاي مختلف پيشگيري از اعتياد شناختهشود. براي رسيدن به اين هدف 120 نفر معتاد به مواد مخدر و 120 نفر غيرمعتاد از شهرهاي استان اردبيل بصورت كاملاً تصادفي انتخاب شدند و به ابراز جمع آوري اطلاعات كهپرسشنامه محقق ساخته (چك ليست) بوده پاسخ دادند. ضمناً جمع آوري داده ها بصورت انفرادي بوده و براي رسيدن به اهداف مطالعه از روش تحقيق زمينه يابي از نوع مقطعي استفاده شده است. بعد از جمع آروي و تحليل داده ها نتايج مطالعه نشان مي دهد كه افراد معتاد و غير معتاد همه آن مواردي را كه براي پيشگيري از اعتياد در چك ليست آمده بود موثر دانستهاند اما تحليل هر كدام از روشهاي پيشگيري نمايانگر آن است كه بعضي از روشها در پيشگيري از اعتياد اثر بيشتري دارند. فرضاً يكي از راههاي پيشگيري استفاده از فعاليتهايجايگزين است مخصوصاً براي كساني كه بيشتر در معرض گرايش به اعتياد قرار دارند اگردقت بكنيد همه افراد از اوقات فراغت خود به دلخواه استفاده مي كنند. افراديكه برايگذراندن اين اوقات برنامه ريزي صحيحي نداشته باشند ممكن است از ساعات بيكاري و آزادخود بطور غير سازنده اي استفاده نمايند. معمولاً در چنين مواقعي است كه افراد براياولين بار بامواد مخدر آشنا مي شوند و به سمت آن مي روند پس مي توان با انجام فعاليتهاي اجتماعي مثبت و هدفمند و فعاليتهايي كه به شكوفا شدن استعداد و تقويت خلاقيتافراد كمك مي كنند چون برگزاري مسابقات فرهنگي و هنري و مسابقات ورزشي از گرايش به اعتياد پيشگيري كرد چون اينها هستند كه فعاليتهاي جايگزين محسوب مي شوند بطوريكه دراين مطالعه همه آزمودنيهاي معتاد و غير معتاد ايجاد سرگرمي هاي سالم و پركردن اوقات فراغت بطريق معقول را از شيوه هاي مهم پيشگيري از اعتياد طرح كرده اند. مخصوصاً ايجاد سرگرمي هاي سالم از ديد افراد معتاد داخل زندان اهميت بيشتري در مقايسه با معتادين خارجزندان داشته است كه اين مساله ضرورت برنامه ها و فعاليتهاي جايگزين رادر داخل زندانمطرح مي سازد. يكي ديگر از روشهاي مهم پيشگيري از اعتياد ، آگاه كردن گروههاي مختلف مردم از خطرات و مضرات مصرف مواد مخدر است. اگر هر فرد از تاثير نامطلوب مصرف مواد مخدر بر سلامت جسمي و رواني و كاركرد شغلي و اجتماعي خود و خانواده اش مطلع بوده و آن را باورداشته باشد و اين اطلاعات روي عقايد وي تاثير بگذارد دراين حالت كمتر ممكن است به اين كار دست بزنند در مطالعه حاضر نيز همه آزمودني ها اين شيوه را از راهبردهاي مهمپيشگيري مطرح كرده اند كه اين مساله نقش خانواده در پيشگيري از اعتياد را دو چندانمي نمايد. بهترين شيوه آگاه سازي افراد تشكيل جلسات گروهي و بحث و تبادل نظر درباره موضوع مورد نظر مي باشد البته در كنار آگاه كردن نوجوانان و جوانان و والدين از خطرات و مضرات مصرف مواد بايد از ترساندن بيش از حد و بيان مطالب اغراق آميز خودداري نموده واطلاعات صحيح و عملي به آنها ارائه و در حد امكان احساس مسئوليت آنان را در قبال حفظ خود و اطرافيان از خطر مواد مخدر پرورش داد. در راهبرد آگاه سازي بايد والدين رااز عوامل و موقعيتهايي كه موجب مصرف مواد مي شود و علايم مصرف مواد و عوارض و خطراتكوتاه مدت و دراز مدت مصرف مواد مخدر آگاه نمود. بطوريكه براي هر چهار گروه، بالابردن آگاهي هاي خانواده ها ، تدريس عوارض خانمانسوز اعتياد در مراكز آموزشي و برگزاري سخنراني از طريق متخصصين امر از روشهاي پيشگيري از اعتياد بوده كه مطرح نموده اند. شايد علت اعتياد بعضي از افراد ناتواني آنها در رويارويي با سختي ها و مشكلات زندگي است، آشنايي با مكانيزمهاي دفاعي مناسب و روشهاي مقابله اي همچون مهارت مساله گشايي شناختي و شيوه هاي كاهش فشار رواني موجب مقابله آنها با اعتياد مي شود! آموزش برخي مهارتهاي مقابله اي چون مهارت مساله گشايي شناختي قدرت دفاعي افراد را در برابرمشكلات افزايش مي دهد و مانع از گرايش آنها به 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.