بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: سيلي شوهران بد رفتار شايعترين علت پارگي پرده صماخ است

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عبدالحميد حسين نيا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در يك بررسي از 192 بيمار در محله اي فقير نشين از جنوب تهران كه از تاريخ 15 شهريور 1362 تا 4 دي ماه 1378 به مطب تخصصي نگارنده به علت ضربه وارده به گوش مراجعه كردند دچار پارگي پرده صماخ شده بودند.از اين تعداد 100 زن در مقابل 92 مرد تفكيك شدند:شايعترين علت پارگي ضربه سيلي بود.از 100 مورد پارگي پرده صماخ در زنان 77 مورد آنبه سيلي مربوط مي شد كه از اين تعداد 67 نفر آنها از دست شوهران بدرفتار خود سيليخورده بودند و 20 نفر دگير در كشمكش هاي خانوادگي و يا دختراني كه از دست پدران بدرفتار خود سيلي خورده بودند.با سيلي وارده از ناحيه افرادي در منازعات خارج از خانواده بود. از جمع زنان سيلي خورده 12 مورد بنا به دلايل حفظ آبرو و سرپوش نهادن بر اسرار دورن خانواده هويت ضربه و ضارب را مشخص نكردند كه به نظر مي آيد نسبت عمده اي از اين گروه نيز مورد شتم و آزار شوهر بد رفتار خود قرار گرفته بودند.جالب آنكه دو تن از زناني كه تلاش در سرپوش نهادن سوئ رفتار شوهران خويش داشتند اظهار نمودند كه خود بر گوششان سيلي نواخته اند. ضربه سيلي در مردان نيز شايع ترين علت پارگي صماخ بوده در يك گروه 26 نفري از افراد مورد مطالعه 17 نفر (65 درصد)در اثر سيلي دچار پارگي پرده صماخ شدند منتهي در مقابل زنان كه از دست شوهران خود سيلي مي خوردند مردان در كتك كاري با همديگر سيلي ميخوردند و از ناحيه پرده صماخ صدمه مي ديدند.3 مورد از اين گروه در اثر ورزشهاي خشنو 2 مورد در اثر شوخي هاي بي جا چنان سيلي بر گوش نواختند كه پرده آنرا پاره كردند.در گروه مورد مطالعه يكي از مردان سيلي خورده به توسط زوجه خويش مضروب شده است.در آمار زنان سيلي خورده از شوهران بد رفتار،38 مورد مشخص شده از نظر شغل ،28 نفر آنهاخانه دار بودند(6/73% درصد)كه زير پوشش اقتصادي شوهر به عنوان مرد سالار و شوهر سالار قرار داشتند.به همين نسبت از زنان ناحيه گوش چپ آسيب ديدند يعني گوشي كه براي نواختن سيلي ضارب دست مناسبتر بود (6/13%).  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.