بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي مشكلات موجود در امر ازدواج از ديدگاه دانشجويان دانشگاه شاهد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): زهرا جوهري , ساير آثار   اشرف پيراسته , ساير آثار   نادر فلاح مربي كارشناسي ارشد آمار حياتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: يك ازدواج موفق مي تواند نقش مهمي بر سلامت و موفقيت تحصيلي دانشجويان داشته باشد.با توجه به تغييرات فرهنگي،اقتصادي و سياسي در كشور ما طي سالها اخير متاسفانه روندازدواج هاي موفق رو به كاهش بوده است.اين مطالعه به منظور شناسايي مشكلات و نگرش دانشجويان دانشگاه شاهد در مورد ازدواج طراحي و اجرا گرديده است. روش بررسي: اين پژوهش به صورت يك مطالعه توصيفي- مقطعي طراحي و اجرا گرديده است.ابزار گردآوري،اطلاعات پرسشنامه اي با 35 سوال پيرامون ازدواج بود.اين پرسشنامه ها در جامعه موردبررسي شامل دانشجويان گروههاي پزشكي،دندانپزشكي،پرستاري و مامايي،علوم انساني،هنر،فني - مهندسي و علوم پايه با همكاري دانشجويان پزشكي تكميل گرديد.نمونه گيري در هردانشگاه متناسب با حجم كل دانشجويان آن دانشگاه تعيين گرديد.در پايان با استفاده ازنرم افزار SPSS اطلاعات مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج: از بين دانشجويان مورد بررسي 9/50 درصد مذكر و 1/49 درصد مونث بوده اند.ميانگين سني دانشجويان 4/21 بوده است.از ديد نظر 9/46 درصد دانشجويان ،مسايل اقتصادي و معيشتيعمده ترين مشكل در امر ازدواج مي باشند.4/38 درصد اظهار نموده اند در طول تحصيل حاضر به ازدواج نسيتند،همچنين 5/48 درصد دانشجويان عقيده داشته اند كه اصل مهم در ارتباط با همزماني امر تحصيل و ازدواج شرايط طرفين مي باشد.با استفاده از آمار تحليليرابطه بين نگرش در مورد سن ازدواج با رشته تحصيلي بررسي گرديد،ولي تفاوت آماري معناداري بين سن پيشنهادي مناسب براي گروههاي مختلف وجود نداشت.در مورد نگرش به ميزان مهريه ارتباط آماري معنادار با P=0/01 بدست آمد ساير اطلاعات بدست آمده در متن مقالهآورده شده است. بحث: بهداشت رواني دانشجويان نقش بسيار مهمي در روند تحصيلي دانشجويان دارد.عوامل بسياري در ايجاد بهداشت رواني دخالت دارند همچنين ازدواج مي تواند نقش مهمي در بهداشت رواني داشته باشد،بنابراين شناسايي مشكلات و بررسي نگرش مربوط به ازدواج بعنوان يكي از عوامل زمينه ساز جهت فراهم نمودن شرايط مساعد بايد مورد توجه قرار گيرد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.