بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي شيوع سوئ رفتار نسبت به زنان و برخي عوامل موثر در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر ياسوج 1382

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اعظم جوكار كارشناسي ارشد , ساير آثار   سكينه گرمزنژاد كارشناسي ارشد مامايي , ساير آثار   جان محمد ملك زاده كارشناسي ارشد تغذيه , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه و هدف: يكي از عواملي كه سلامت زنان را در سنين فعال باروري و زندگيشان به مخاطره مي اندازد،سوئ رفتار و تعدي نسبت به آنان است كه دستيابي به ديگر اهداف برنامه هاي توسعه بهداشت را تحت تاثير قرار مي دهد.اين معضل در تمام جوامعه و كشورها و در همه سطوح اجتماعي و اقتصادي،بصورت جسم،رواني و جنسي مشاهده مي شود.مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوه سوئ رفتار نسبت به زنان و برخي عوامل موثر صورت گرفت. مواد و روش ها: مطالعه به صورت توصيفي -تحليلي روي 500 نفر از زنان متاهل مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني صورت گرفت.اطلاعات با استفاده از پرسشنامه حضوري جمع آوري و سپس باSPSS و آمار استنباطي و توصيفي،تجزيه و تحليل شد. يافته ها:يافته ها نمايانگر شيوع سوئ رفتار به ميزان 77/4% بوده كه شايعترين فرم سوئ رفتار به ترتيب كلامي(5/69%) ،عاطفي(2/54%)،جسمي(4/36%)،جنسي(2/22%) مشاهده شد.سوئ رفتار در حاملگي (8%) ،شايعترين فرد به غير از همسر،كه زن را مورد ضرب و شتم قرار داده،مادرشوهر و خواهر شوهر (21%) بودند.همچنين ارتباط معناداري بين سواد زن و شوهر،سابقه بيماري عصبي زن و شوهر،شغل و درآمد شوهر،اعتياد همسر و... در افراد مورد تعدي و سوئ رفتار و آنهايي كه مورد سوئ رفتار قرار نگرفته بودند،ديده شد(P<5%).همچنين ارتباط معني داري بين انواع سوئ رفتار و آنهايي كه مورد سوئ رفتار قرار نگرفته بودند،ديده شد (P<5%).همچنين ارتباط معناداري بين انواع سوئ رفتار سن زن ،مدت ازدواج،تعداد فرزند،تفاوت سني با همسر و سن همسر(P<5%) بدست آمد. بحث و نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش شيوع سوئ رفتار نسبت به زنان ميزان بالايي داشت كه بانتايج ساير مطالعات،همسويي لازم دارد.بخصوص در مورد زنان باردار كه اين معضل مشاهدهشد با گزارشات ساير پژوهش هاي داخل و خارج كشور مشابهت دارد.همچنين از نظر ارتباطسوئ رفتار با فاكتورهايي مثل سن،اعتياد،تفاوت سني،مدت ازدواج و...كه معني دار شده نتايج حاصله مي تواند لزوم امر آموزش و اطلاع رساني را در دبيرستان هاي دخترانه،مركزبهداشتي درماني،انجام مشاوره خانواده و همچنين برنامه ريزي به منظور ارتقائ سطح سلامت زنان جامعه را توجيه كند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.