بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: هدف شناسي پديده خشونت در خانواده هاي داراي پدر معتاد در بررسي رابطه آن با نوع اعتياد ،سابقه جنائي ،وضعيت شغلي ،سني و تحصيلي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدرضا جواديان كارشناسي ارشد مددكاري اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: هدف شناسي پديده خشونت در خانواده هاي داراي پدر معتاد و بررسي رابطه آن با نوع اعتياد ،سابقه جنايي،وضعيت شغلي و سني و تحصيلي معتادان مي باشد. روش : تعداد 256 نفر از زناني كه به همراه همسران معتاد خود به مركز پذيرش و درمان معتادان شهر اصفهان مراجعه كرده اند،به صورت تصادفي برگزيده شدند.براي بررسي پديده خشونتاز پرسشنامه،محقق ساخته ارزيابي خشونت خانوادگي استفاده شده و با توجه به اسمي و فاصله اي بودند مقياس،داده ها از طريق آزمون مجذور خي و تحليل واريانس يك طرفه (ANOVA) مورد تحليل قرار گرفته اند. نتايج: نتايج نشان داد كه در 17/2% خانواده ها هيچ نوع خشونتي وجود ندارد و در مقابل در كمتر از 1%(8/0%) تنها خشونت جسمي،در 4/18% خانواده ها فقط خشونت رواني و در 6/36% خانواده ها هر دو نوع خشونت (جسمي و رواني )وجود دارد.همچنين يافته ها بيانگر أن هستند كه بين نوع خشونت و دفعات تكرار خشونت با نوع اعتياد،سابقه جنائي،وضعيت شغلي وسني مردان رابطه معني داري وجود ندارد.اما دفعات تكرار خشونت با تحصيلات مرد رابطه معنادار دارد. بحث: پديده خشونت خانوادگي،يك مساله اجتماعي و چند بعدي است كه تحت تاثير عوامل مختلفيمشكل و تشديد مي يابد.اين عوامل عبارتند از:1)ويژگي هاي انفرادي (شخصيتي )زن و شوهرها،2)هنجارهاي فرهنگي و ارزشهاي مرتبط با خانواده ،3)سازمان خانواده و جامعه  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.