بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي عوامل موثر بر طلاق

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سمانه السادات جعفرطباطبائي كارشناسي ارشد روانشناسي كودكان استثنايي , ساير آثار   تكتم السادات جعفرطباطبائي كارشناسي ارشد روانشناسي كودكان استثنايي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: ميزان طلاق را مي توان بعنوان معيار ثبات يا عدم ثبات در يك جامعه تلقي كرد.اثر طلاق در مردان با بروز ناهنجاريهاي اجتماعي و رفتاري مانند لاابالي گري،غير متعهد شدنو... نشان داده مي شود.اين امر در زنان بالاخص آنان كه فاقد استقلال و پناهگاه هستند ،منجر به پديد آمدن زمينه هاي سقوط شخصيتي و انحرافات اجتماعي مي شود و فرزندانطلاق فاقد محيطي امن و آرام،توام با اضطراب و عقده هاي دروني غير قابل جبران مي شوند. بحث: طلاق يكي از دردناكترين مسائل اجتماعي قابل بحث در جامعه ما و اكثر جوامع است و متاسفانه آمار آن روز به روز به حال افزايش است.پيشرفت روز افزون پديده فناوري و صنعتشهر نشيني باعث ازدياد مسائل و مشكلات بسياري چون انحرافات،بزهكاري ها،جرم ها و جنايات ،خودكشي و در واقع منشائ اكثر انحرافات و ستيزه هاي خانوادگي و طلاق است.آلپرتين (1998) اظهار داشته است:"افراد خانواده هاي نابسامان و از هم پاشيده ،علاوه برمشكلات بهداشتي با مشكلات ديگري به خصوص هرج و مرج،عدم اطمينان و اعتماد مواجه بوده اند."در اين تحقيق علل و عوامل موثر بر طلاق و چگونگي عوارض آن از جنبه هاي مختلف (رواني،فرهنگي،تربيتي ،اجتماعي،اخلاقي و اقتصادي و...)مطالعه شده است. روش اجرا: جامعه آماري اين پژوهش شهرستان بيرجند انتخاب شده است و نمونه ما 30 نفر مرد و زنطلاق گرفته هستند كه به صورت تصادفي(پيمايشي)انتخاب شده اند.پرسشنامه ،ابزار اساسياطلاعات در اين تحقيق بوده و مبتني بر 16 سوال كه به جنبه هاي فردي و عوامل اصلي طلاق مربوط مي شود. نتايج: عوامل دخيل و موثر در امر طلاق عبارتند از: الف) بيكاري و عدم ثبات اقتصادي ب) اختلاف سن زوجين ج) اعتياد د)پايبند نبودن به مسائل ديني و سستي در رفتارهاي شخصي ه)نداشتن فرزند و)دخالت مستقيم وابستگان و دوستان در زندگي ز) اختلاف طبقاتي و سطح تحصيلات  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.