بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي عوامل موثر در فرار دختران از خانه،مطالعه موردي در شهر شيراز با استفاده از روش كيفي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدمحمدرضا تقوي استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني , ساير آثار   لادن هاشمي كارشناسي روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: هدف كلي پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر فرار دختران ارجاع داده شده به مركز مداخله در بحران ها و اورژانس هاي اجتماعي شهر شيراز بود. اهداف ويژه تحقيق حاضر،بررسي تاثير اعتياد،مشاجرات خانوادگي،بيكاري و فقر مادر والدين،ازدواج مجدد والدين و سوادپايين آنها در فرار دختران از خانه بود. روش: آزمودني هاي پژوهش حاضر مجموعاً 17 نفر بودند كه در فاصله ارديبهشت تا تير ماه سال1381 به مركز مداخله در بحران و اورژانس هاي اجتماعي شهر شيراز ارجاع شده بودند. در پژوهش حاضر عمدتاً از روش تحقيق كيفي و بعضاً كمي(توصيفي)براي بررسي سوالات تحقيق استفاده شد.در بخش كيفي كار از روش زمينه يابي استفاده شد. ابزار جمع آوري اطلاعات مصاحبه نيمه ساخت دار با دختران فراري و مسئولان مركز مداخله در بحران ها و اورژانس هاي شهر شيراز،مشاهده رفتار دختران فراري حاصل كند تا اعتبار داده هاي پژوهش افزايش يابد.در بخش كمي كار از پرسشنامه استفاده شد و از اين طريق داده هاي دموگرافيكآزمودني ها بررسي شد.در بخش نتيجه گيري از مقايسه و تعامل دو روش كمي و كيفي استفاده شد. نتايج: دامنه سني آزمودني ها بين 12 تا 29 سال بود،اما بيشتر آنها(70%) زير 20 سال سن داشتند. -ميزان تحصيلات آزمودني ها حداكثر ديپلم بوده است،ليكن بيشتر آنها(65%) تحصيلات درحد راهنمايي و يا كمتر داشته اند.82% از آزمودني ها تحصيلات خود را نيمه تمام رهاكرده اند. -77% پدران و 71% مادران آزمودني ها بيسواد بوده اند و بقيه والدين،تحصيلات بسيارپايين داشته اند. -71% از آزمودني ها تنها با يكي از والدين خود زندگي مي كرده اند. -53% از سرپرست خانواده آزمودني ها بيكار و فاقد در آمد اقتصادي مشخص بوده اند و 88% از آزمودني ها معتقد بودند كه پايگاه اقتصادي - اجتماعي پاييني دارند. -41% از آزمودني ها حداقل يكي از والدينشان معتاد است. در بررسي كيفي آزمودني ها دلايل زير را براي فرار از منزل عنوان كرده اند:فقدان والدين،فقدان سرپرستمناسب ،اعتياد والدين،تعصبات خانوادگي ،ازدواج تحميلي ،طلاق،ضرب وشتم والدين يا ديگر اعضاي خانواده،بدرفتاري نامادري يا ناپدري ،همسر آزاري ،ناراحتي عصبي- رواني خود يا اعضاي خانواده ،فقر فرهنگي خانواده و روابط نامشروع.اين مواردبه صورت مبسوط در اصل مقاله بحث خواهند شد. بحث: مجموعه بررسي هاي آماري و كيفي نشان داد كه دختراني كه اقدام به فرار از منزل مي كنند.از لحاظ تحصيلات در سطح پايين هستند.همينطور والدين اين افراد از نظر تحصيلات در سطح پايين هستند.نيز شواهد نشان داد كه دختران فراري مددجو در مراكز نگهداري بيشتر به طبقات پايين يا متوسط رو به پايين تعلق دارند.منزلت شغلي والدين اين افراد نوعاً پايين است و اين افراد نوعاً به خانواده هايي نابسامان و از هم پاشيده تعلق دارند.محدوديتهاي پژوهش حاضر،پيشنهاداتي در خصوص ادامه اين پژوهش و روشهاي ارتقائ كيفيتمتولوژي اين قبيل تحقيقات،و پيشنهاداتي به خانواده ها،مسئولين و نهادهاي دولتي جهتپيشگيري از خانه گريزي فرزندان در پايان ارائه خواهند شد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.