بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي رابطه نوجوان با والدين و نقش آن در استقلال جواني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهرانگيز پيوسته گر مربي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: بيش از 40% از دانشجويان در سال اول دانشگاه منزوي و گوشه گير هستند(Chubick,Long,1999). تحقيقات متعدد حاكي از آن است كه ارتباط صميمانه با والدين و حمايت هاي عاطفيخانواده منجر به انطباق و سازگاري از دوران دبيرستان تا دوران دانشگاه مي شود(Brack and Calson,Windle and Miller,1995) . براي بسياري از دانشجويان ثبت نام در دانشگاه نخستين جدائي طولاني در خانواده استو اين جدائي منجر به ايجاد برخي مشكلات رواني در آنان مي شود.احساس تنهائي،خلف افسرده و نداشتن اعتماد به نفس از شكايت هاي رايج در آنهاست.چنين دانشجوياني مضطرب و اغلب دستخوش ترس ناشي از جدائي از والدين شان هستند،كه اين موضوع مانع پيوندهاي بعديآنها با جهان خارج از خانواده مي شود. براي بررسي موضوع فوق 150 نفر از دانشجويان در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفتند.نتايج مطالعه نشان داد،بين رابطه توام با ايمني با والدين و نداشتن اضطراب و احساسگناه رابطه مثبت وجود دارد،بعلاوه بين ارتباط توام با ايمني و استقلال از والدين (استقلال عاطفي ،نگرشي،عملكردي)رابطه معكوسي وجود داشت. مقايسه ،دانشجويان دلبسته ناايمن با دانشجويان دلبسته ايمن نشان داد كه دانشجويانايمن در مقياس اعتماد به نفس نمره بالا و در مقياس هاي اضطراب نمره هاي پايين گرفتهبودند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.