بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عوامل ايجاد اعتياد و راههاي مبارزه با آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شهرام ده بزرگي دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: " عادت" در اصل عبارتست از تطابق موجود زنده با محيط زيست يا شرايط جديد و بي سابقهكه درانسان بر چهار گروه اصلي بشرح زير تقسيم شده است : اول - عادت روحي : عبارتست از تطابق روحي و معنوي با مسائل و موضوعات و كليه پديده هاي جديد و بي سابقه اي كه با آنها انس و عادتي از پيش وجود نداشته تا آثار معنوي حاد آنها از بين برود؛ از قبيل خبر خوش يا ناخوشي مهمي كه در ابتدا انسان را بشدت متاثر نموده و تحتتاثير خود قرار مي دهد، مانند اثرات خبر فوت پدر يا مادر و نزديكان مورد علاقه يا خبر موفقيت در كنكور ورودي دانشگاه و غيره. به مرور زمان كه خبر كهنه مي شود (انسانضمن انس گرفتن با آن عادت كرده )اثرات رواني آن از بين مي رود. دوم - عادت عضوي : عبارتست از عادت دادن عضوي از اعضاء بدن به فعاليت منظم و مداوم غير ارادي معيني كه قبلاً از روي علم و آگاهي و دخالت شعور و اراده انسان صورت مي گرفته ولي پس از تمرين و تكرار كافي مي تواند بطور خودبخودي و غير ارادي و ناآگاه نيز انجام مي گيرد، مانند عادت دادن انگشتان به حروف ماشين تايپ يا عادت دادن دستها و پاها به كارهاي معيني مثل دوچرخه سواري و رانندگي و غيره. سوم - عادت غريزي : عبارتست از عادت عضوي مشخص كه به اقتضاي فطري و ناآموخته از بدو حيات دراعضاء و سلولها و نسوج معيني بوجود آمده و همان خصوصيات عادت نامبرده در فوق را داراست مانندكار قلب و كليه ها و ريه ها و غيره كه بطور غيرارادي و منظم انجام مي گيرد. چهارم - عادت حياتي : عبارتست از تطابق بدن موجود زنده (تطابق بيولوژيكي) با شرايط جديد محيط زندگي بخصوص از نظر عوامل فيزيكي و شيميايي مانند تطابق بدن با گرما و سرما (عامل فيزيكي ) يابا رژيمهاي غذايي و دارويي مختلف (عامل شيميايي) يا با آب و هواي مختلف (عامل فيزيكي و شيميايي تواماً) اعتياد : عبارتست از تطابق بدن با هر دارو ياماده شيميايي خارجي غير لازمي به مدت طولاني كهيكي از انواع عادات حياتي يا عادات بيولوژيكي محسوب مي گردد. استعمال مداوم و طولاني مواد مخدر منجر به ايجاد سخت ترين انواع عادات حياتي در بدن مي شود كه همان " اعتياد به مواد مخدر" مي باشد. ترك يا تغيير " عادت" عموماً سهلتر و سريعتر و بدون عوارض سخت بوده و به مانند ترك اعتياد با مشكلات بزرگ روبرو نميگردد. ترك اعتياد مشكل و دشوار است ولي غير ممكن نيست. تعريف سازمان بهداشت جهانياز اعتياد ، كاملتر ، جامع تر و مطمئن تر و نيز قابل استفاده در تمام جهات استعمالمداوم داروها (اعم از مخدر و غيره بوده) و آن انتخاب عنوان " وابستگي به دارو" است. مواد مخدر ، اصطلاحي است كه از سال 1338 شمسي در قانونگذاري و سازمانهاي مبارزه بااين مواد در ايران مورد استفاده قرار گرفته و به تمام موادي گفته مي شود كه بر انسان اثر گذاشته و وابستگي جسمي و رواني بوجود مي آورند. توسط كنگره جهاني روانپزشكي در سال 1961 ميلادي يك نوع تقسيم بندي بشرح زير بوجودآمد : 1- مواد تضعيف كننده دستگاه عصبي مركزي كه فعاليت رواني مغز را كاهش داده و حال شادي و نشاط توام با سستي توليد مي كنند مثل ترياك، هروئين و مرفين. 2- مواد محرك سيستم عصبي كه فعاليتهاي ذهني و رواني را تشديد مي كنند مثل كافئين،كوكائين و الكل. 3- مواد توهم زا كه در ذهن ايجاد اغتشاش كرده و حالتهاي غير عادي بوجود مي آورند مانند ال.اس.دي و ماري جوآنا. به گفته كارشناسان مسائل اجتماعي، براي مبارزه و مقابله با آسيبهاي اجتماعي منجملهاعتياد سه روش وجود دارد : 1- پيشگيري 2- درمان (روان درماني - داور درماني) 3- پيگيري نقش راديو و تلويزيون و مطبوعات در هر سه مورد بسيار اهميت دارد. ضمناً هم فرد و هم خانواده و هم دولت درامر پيگيري نقش مهمي دارند يعني ابتدا فرد بايد مجدداً به سمت انحراف نرفته و خود را موظف به اين كار كند. خانواده ها هم ضمن پذيرش افراد اصلاحو تربيت شده و ترك اعتياد كرده بايد همواره مواظب رفتارشان باشند تا دوباره به اعتياد كشيده نشوند. دولت هم بايد ضمن حمايت از افراد اصلاح شده ، قوانين وضع كند تا افراديكه دوباره به انحراف و اعتياد كشيده مي شوند بشدت مجازات شوند. آنچه كه اهميت بررسي اعتياد به مواد مخدر را تائيد مي كند اين است كه اعتياد يك بيماري اجتماعي است كه عوارض مختلفي در جنبه هاي مختلف بجا مي گذارد و اين بيماري هرروز در جوامع ، در حال گسترش است و سلامت جوامع را مورد تهديد قرار مي دهد زيرا با پيشرفت علوم پزشكي ، روانپزشكي، روانشناسي و جرم شناسي ؛ مصرف و تاثير الكل و مواد مخدر دراختلالات رواني و بيماريهاي جسمي و بالاخره در وقوع جرائممورد تائيد و تاكيد قرار گرفته است و به همين دليل بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.