بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي و مقايسه عزت نفس ،افسردگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر خانواده هاي طلاق و عادي در مقطع راهنمايي شهر تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مجيد پورسينا كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: يكي از اهداف عمده تعليم و تربيت شكوفايي استعدادها و توانايي ها است.لازمه اين هدف توجه به خصوصيات رفتاري،رواني و شخصيتي فراگيران است.آگاهي از خصوصيات عاطفي و رفتاري كودكان طلاق يكي از كارهايي است كه مي تواند به كودكان و خانواده هاي آنها درتقليل مشكلاتشان كمك كند. اهداف اصلي:1-مقايسه عزت نفس دانش آموزان خانواده هاي طلاق و عادي،2-مقايسه افسردگي دانش آموزان خانواده هاي طلاق و عادين3-مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان خانوادههاي طلاق و عادي. روش: پژوهش حاضر با توجه به ماهيت آن از نوع تحقيق پس رويدادي يا علي-مقايسه اي است و پژوهشگر با توجه به متغير وابسته به بررسي علل احتمالي وقوع آن مي پردازد.جامعه آماري در اين پژوهش شامل كليه دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهر تهران است.نمونه آماريشامل 96 دانش آموز پسر راهنمايي،كه پدر و مادر آنها طلاق گرفته اند و 96 دانش آموزاز خانواده هاي عادي است انتخاب اين دانش آموزان از نظر سطح تحصيلات پدر و مادر وپايه تحصيلي با استفاده از روش نمونه گيري قضاوتي يا تعمدي صورت گرفته است.همچنين در اين پژوهش براي جمع آوري اطلاعات از مقياس عزت نفس كوپراسميت،مقياس افسردگي كودكان (CDS-A) و معدل سال قبل دانش أموزان بعنوان شاخص پيشرفت تحصيلي استفاده شده است. نتايج: سوال ا-أيا بين سطح عزت نفس دانش أموزان خانواده هاي طلاق و عادي تفاوت معناداري وجود دارد؟با استفاده از أزمون Tنشان مي دهد كه بين عزت نفس دانش أموزان خانواده هايطلاق و عادي تفاوت معناداري وجود دارد. سوال 2-أيا بين سطح افسردگي دانش أموزان خانواده هاي طلاق و عادي تفاوت معني داريوجود دارد؟با استفاده از أزمون T نتايج نشان مي دهد كه بين افسردگي دانش أموزان خانواده هاي طلاق و عادي تفاوت معناداري وجود ندارد. سوال 3-أيا بين پيشرفت تحصيلي دانش أموزان خانواده هاي طلاق و عادي تفاوت معناداريوجود دارد؟با استفاده از أزمون T نتايج نشان مي دهد كه بين ميزان پيشرفت تحصيلي دانش أموزان خانواده هاي طلاق و عادي تفاوت معناداري وجود دارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.