بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاثير كاركرد خانواده بر اختلالات درون ريزي دختران نوجوان و مقايسه كاركرد خانواده آسيب ديده و عادي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): زهرا بهفر كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار   حميدرضا آقا محمديان استاديار دكتري تخصصي روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: مقايسه كاركرد خانواده در خانواده هاي نوجواناني كه نشانگان اختلاف درون ريزي دارند با خانواده هاي نوجوانان بهنجار و نيز بررسي ميزان تطابق دو الگوي روانشناختي (كاركرد خانواده)و آسيب شناسي اجتماعي. روش: پژوهش در گروه مطالعات توصيفي و انواع علي-مقايسه اي قرار دارد.آزمودني ها با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس از 22 دبيرستان دخترانه شهر مشهد انتخاب شدند.334 دختر دانش آموز در محدوده سني 14 تا 18 سال در اين پژوهش شركت داشتند كه 85 نفر آنهااز خانواده هاي اعتياد (نوجواناني كه پدر معتاد داشتند)،83 نفر تك طلاق (والدين آنها بطور قانوني ازيكديگر جدا شده بودند)و 93 نفر عادي (كه با هر دو والدين حقيقي خود زندگي مي كردند)بودند.آزمودني ها كه از دليل انتخاب خود اطلاعي نداشتند فرم خود سنجي نوجوان (YSR) و مقياس هاي ارزيابي سازش پذيري و پيوستگي خانواده (FACESIII) راكامل كردند.أزمودني ها بر اساس نمره هاي خود در YSR در دو گروه بهنجار و نشانه دارقرار گرفته و از لحاظ متغيرهاي جمعيت شناسي همگن شدند.در بخش بعدي أزمودني ها در 4گروه 36 نفره بر اساس نوع خانواده هايشان دسته بندي و به لحاظ سطح درأمد و تحصيلاتوالدين همتا شدند. نتايج: تحليل واريانس چند متغيره در مقايسه كاركرد خانواده هاي نوجوانان بهنجار و نشانه دار،نشان داد كه نوجوانان گروه نشانه دار پيوستگي موجود در روابط خانوادگي خود را كمتر بر أورده كرده و از ميزان پيوستگي و سازش پذيري موجود،نارضايتي بيشتري داشته اند(P 0/01). تحليل رگرسيون لوجستيك نشان داد كه ابعاد پيوستگي و رضايت از سازش پذيري مي تواندعضويت در گروه هاي فوق را پيش بيني كند(P 0/01).بر اين اساس 72/7% از أزمودني ها بهدرستي در گروه ها طبقه بندي شدند.تحليل واريانس چند متغيره در مقايسه كاركرد خانواده هاي أسيب ديده اعتياد،طلاق،تك والد و خانواده هاي عادي نشان داد كه در بعد پيوستگي بين خانواده هاي عادي و اعتياد تفاوت معنادار است(P 0/05) و مدل رگاريتم خطي مشخص كرد كه افزايش تعداد خانواده هاي أسيب ديده اعتياد،طلاق،تك والد از درصد نظام هايمتعادل در خانواده هاي أنها مي كاهد.در حالي كه چنين رابطه اي از خانواده هاي عاديبه دست نيامد(P 0/05). بحث: نتايج بدست أمده در مورد كاركرد خانواده هاي نوجوانان نشانه دار و بهنجار كاملاً همسو با ساير مطالعات انجام شده در اين حوزه است كه نشان داده اند خانواده هايي كه نوجوانان أنها مبتلا به اختلالات رفتاري-هيجاني هستند كژكاري بيشتري نشان مي دهند.اين تفاوت هاي معنادار در بعد سازش پذيري (انعطاف پذيري )بدست نيامد و مطالعات مختلفنشان داده اند كه مشكلاتي در ماهيت اين مقياس،در عمل سبب شده كه كمتر از پيوستگي سودمند باشد.تفاوت بين كاركرد خانواده هاي أسيب ديده و عادي،أن طور كه انتظار مي رفت،نبود.اين مطالعات يكبار ديگر نشان داد كه ساختار خانواده تعيين كننده كاركرد أن نبوده و احتمالاً أنچه بيش از ساختار خانواده در تعيين كاركرد أن اهيمت دارد سبك هاي والديني است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.