بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي ميزان اضطراب در فرزندان طلاق در نيمه اول 1380 در مراجعه كنندگان به دادگاه اطفال مجتمع شهيد بهشتي تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدعبدالمجيد بحرينيان استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني عضو گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي , ساير آثار   آرزو بزرگ پزشك عمومي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: طلاق يكي از معضلات اجتماعي است كه امروزه بقاي خانواده ها را تهديد مي كند و پيامدهاي سوئي بر بهداشت رواني فرزندان مي گذارد.هدف از اين مطالعه بررسي ميزان اضطرابدر فرزندان طلاق است. روش: در يك مطالعه توصيفي به شيوه گذشته نگر 100 نفر مراجعه كننده به دادگاه اطفال مجتمع شهيد بهشتي در نيمه اول سال 1380 بطور تصادفي انتخاب شدند و از نظر ابتلا و شدت ابتلا به اختلال اضطرابي بر اساس آزمون ANQ و بر اساس خصوصيات سن و جنس و تحصيلات بررسي شدند.جوانترين فرد شركت كننده در أزمون 14 سال و مسن ترين فرد22 سال سن داشتند.بيشترين افراد در محدوده سني 16-18 سال قرار داشتند.بيشتر افراد در مقطع تحصيلي دبيرستان و پيش دانشگاهي بودند. نتايج:كمترين نمره در اين آزمون23 با فراواني 1% و بيشترين نمره 75 با فراواني 1%بود.يافته ها نشان داد كه 10% افراد از اضطراب زياد (بيشتر از متوسط)و حدود 4%آناناز اضطراب خيلي زياد رنج مي برند.ضمناً هيچ تفاوت معناداري در نمره هاي آزمودني هايدختر و پسر وجود نداشته است. بحث: عوارض ناشي از طلاق و بويژه آثار شديد روحي آن بر فرزندان،ما را به اين فكر مي اندازد كه بهتر بود ازدواج ها با بصيرت،شناسايي و آگاهي عميق تري از خصوصيات اخلاقي وروحي طرفين صورت مي گرفت و تا زوج ها در مسائل زندگي به توافق نرسند داراي فرزند نمي شدند زيرا در اين گونه موارد فرزند قرباني اميال و خواسته هاي زودگذر والدين مي شود و بر مسائل آنان مي افزايد.همچنين پيشنهاد مي شود دادگاه به هنگام جدائي والدينبه شيوه منطقي و قانوني از فرزندان اين خانواده هاي در برابر آسيب هاي اجتماعي حمايت كند و با آموزش هاي ويژه مهارت هاي زندگي آنان،حداقل بخشي از ضربه هاي روحي واردبر آنان را جبران كند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.