بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي نگرش دانشجويان دانشكده علوم پزشكي فسا نسبت به مشكلات ازدواج در حين تحصيل پاييز 1381

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): بختيار بناكار , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف:دانشجويان حساسترين و آسيب پذيرترين اقشار جامعه ما هستند،لذا ترويج فرهنگ ازدواج در عرضه دانشگاه ها مي تواند بعنوان يك عامل مثبت نقش فراواني در تامين سلامت رواني اجتماعي آنها داشته باشد.امروزه آنها با مشكلات عمده اي دست به گريبان هستند كه باعث شده با توجه به اشتياق آنها به ازدواج از ثمرات و موهبت اين دستور الهي محروم بمانند.در همين راستا مشكلات موجود در فرايند ازدواج شناسايي و نگرش آنها نسبت بهاين مشكلات بررسي شده است. روش:پژوهش حاضر مطالعه اي است توصيي پايه اي كه روش نمونه گيري آن به صورت خوشه اياست.ابزار گردآوري داده ها يك پرسشنامه،دو قسمتي است كه در اختيار 81 نفر از دانشجويان دختر و پسر مجرد بومي و غير بومي شاغل به تحصيل در دانشكده گذاشته شده است كهپس از تكميل،نگرش آنها بررسي و تجزيه و تحليل شده است. نتايج: يافته هاي اين پژوهش با توجه به محاسبات آماري و نمودارهاي بدست آمده مبيناين است كه تمامي نمونه ها با توجه به سوالات پرسشنامه و ارقام حاصل از محاسبات صورت گرفته شده نگرش خود را نسبت به مشكل اشتغال،امكانات مالي و مسكن در حد بالا و نسبت به باورهاي مذهبي ،شناخت قبلي از خانواده هاي طرفين،ارتباط فردي،وضعيت ظاهري،دخالت هاي والدين،تحصيل نگراني از آينده محدوديت هاي زمان تاهل و وام ازدواج در حد متوسط و نسبت به تاثير خاطرات بد ديگران از ازدواج و تشريفات سنتي در حد پايين اعلام داشته اند. بحث:نتايج اين پژوهش مبين اين است كه نمونه هاي مورد پژوهش نگرش خود را نسبت به مسائل اقتصادي و رفاهي در حد زياد و با اهميت ،نسبت به مسائل اجتماعي و مذهبي در حد متوسط،نسبت به مسايل فرهنگي و سنتي در حد پايين بيان كرده اند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.