بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اعتياد به مواد مخدر، يك پديده غم انگيز

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد ميرداد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اعتياد به مواد مخدر داراي ابعاد وسيعي است و اين پيچيدگي موجب گرديده است كه بلحاظسياسي و اجتماعي و اقتصادي در تمام كشورها علي الخصوص كشور ما بر معضلات آن افزودهگردد، گذشته از استعداد فردي، بيشترين عامل گرايش فرد به استفاده از مواد مخدر و اعتياد آور و بشكل مضر آن ، عوامل محيطي است كه مي توان در چند طبقه تقسيم بندي نمود: الف- عامل جغرافيايي : كشور ما در منطقه اي است كه متاسفانه محل گذر اين مواد به ساير كشورها توسط قاچاقچيان بلحاظ مجاورت آن با كشورهايي مثل پاكستان و افغانستان است كه به لحاظ وسعت مرزها و ساير عوامل كنترل آن به سهولت امكانپذير نبوده و موجباتسهولت دسترسي به اين مواد را در كشور ما پديد آورده است. صرفنظر از قيمت اين مواد كه باعث تخليه مالي مصرف كنندگان و خانواده هاي آن بصورت تدريجي مي شود، افرد مستعدرا بطرف آن كشانده و همچنين موجب گرديده كه استفاده تفنني از آن علي الخصوص در شرقو جنوب كشور رو به ازدياد گذارد به طوريكه در يك بررسي آزمايشگاهي در 25% موارد كهعلت مرگ غير از موارد مسموميت بوده است، نتيجه آزمايش از نظر مواد مخدر مثبت بوده است پس كنترل ورود و خروج مواد مخدر مي تواند نقش مهمي را در اين زمينه بازي نمايد. ب- با توجه به بررسي بعمل آمده بر روي اجساد ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني كشور در شش ماهه اول 1379، از مجموع 404 نفر كه مرگشان به علت مسموميت با تركيبات شيمياييبوده است، 286 مورد مرگ ناشي از اثرات مستقيم و غير مستقيم مواد مخدر بوده است. اكثريت افراد داراي سطح تحصيلات پايين و كم سواد و از خانواده با سطح اقتصادي و اجتماعي پايين بوده اند كه اين عوامل نيز از موارد دخيل و دامن زننده به آماده سازي فردبراي رو آوردن به اعتياد و بعبارتي فرار از موقعيت جديد مي باشند، همچنين تنهايي وعدم وجود مشغله از مهمترين عوامل روآوردن فرد به استفاده از مواد مخدر بوده اند، بطوريكه 60% از افراد فوت شده را مجردين تشكيل داده و نظر به نبود خوراك فكري مناسب وعدم وجود تفريحات سالم ، فرد خواسته و يا نخواسته در ورطه اعتياد افتاده است چرا كه اكثريت اين افراد داراي يك روحيه شكننده اي نيز بوده اند و بعضاً در 30% موارد نيز سابقه بيماري عصبي و رواني بصورت افسردگي و يا PTSD يا اختلالات خلقي داشته اندكه اين نيز مزيد بر علت بوده است. اعتياد خود ناشي از بيكاري و بيكاري خود حاصل اعتياد است. در بررسي انجام شده در حدود 1/3 افراد فوت شده بيكار بوده اند يا داراي مشاغل آزاد مثل دستفروشي و ساير مشاغل كاذب داشته اند و كم نيست موارديكه به علت اعتياد كار قبلي خود را از دست داده و فرد از محل كار خود اخراج گرديده كه اين خود نيززاينده بزهكاري در جامعه خواهد بود. همچنين چنانچه گفته شد بيشترين ميزان مرگ و مير افراد ناشي از سه انگاري وعوارض تزريق و بصورت اتفاقي بوده است بطوريكه در بيش از 1/3 موارد فوت در حين تزريق و در دستشويي يا حمام بوده است. اعتياد گذشته از عوارض فردي، خسارتهاي جبران ناپذيري بر پيكر جامعه وارد مي سازد همانطور كه اشاره گرديد بيشترين راه مصرف مواد مخدر منجر بهمرگ بصورت تزريقي بوده كه در 40% افراد تزريقي فوت شده خالكوبي در محل تزريق هاي قبلي مشاهده گرديد و اينها حاملان پنهان عفونت هاي خطرناكي مثل HLV و هپاتيتهاي ويروسي محسوب مي شوند. بطوريكه اشاره گرديد بيشترين ميزان مرگ و ميز در دهه سوم وچهارم زندگي بوده است، يعني اعتياد بيشترين نيروهاي فعال جامعه را درگير كرده و افراد موثر در سازندگي جامعه را از دور خارج مي سازد. علاوه بر اين عوارض، اعتياد خود هم عامل بي خانماني و همحاصل آنست بطوريكه در حدود 30% موارد، افراد فاقد هويت و بصورت مجهول الهويه ارجاعگرديده اند و بعلل گوناگون مثل ماندن جسد در خيابان و يا خارج منزل شناسايي نگرديده اند. كه خود اينها عامل شيوع بيماري و بزهكاري بنوبه خود در جامعه بوده اند. بهر حال همچنانكه در اصول پزشكي هميشه مطرح بوده و هست " پيشگيري بهتر از درمان است" و چه بسا اين اصل در امر اعتياد مي تواند از جايگاه والايي برخوردار باشد و راهكاريهايي كه در كم كردن اين عارضه مي توان عنوان نمود بشرح ذيل است : 1- كار فرهنگي و آموزشي مستمر و هشدار دهنده از طريق مراكز آموزشي و وسايل ارتباطجمعي ددر ارتباط با عوارض و عواقب اعتياد و هچنين خواص مواد اعتياد آور. 2- از بين بردن زمينه هاي رواني ، اخلاقي و اجتماعي، انزواي معتادين ترك كرده و سالم شده و ايجاد زمينه جهت احياء مجدد شخصيت فردي و اجتماعي و تضمين حيات اجتماعي آنها، بطوريكه اشاره گرديد30% مرگ و ميرها در زمان ترك اعتياد و برگشت مجدد فرد معتادبه استفاده از مواد مخدر رخ داده است. 3- برنامه ريزي دقيق توسط اهل فن و خصوصاً روانشناسان جنائي در زندانها و مراكز بازپروري جهت تبديل آن مراك 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.