بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي علل ناسازگاري زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر اصفهان در سال 81-1380

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عذرا اعتمادي دكترا مشاوره , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: خانواده ،اولين مدرسه اي است كه انسان در آن تعليم مي يابد و با اصول زندگي اجتماعيآشنا مي شود.با توجه به اين كه تفاهم و سازگاري در زندگي زناشويي هدف ال هر زندگياست،اما بدليل مختلفي ممكن است كه بين زوجين ناسازگاري بوجود آيد.و اين تحقيق بصورتزمينه يابي بمنظور كسب اطلاعات در مورد علل ناسازگاري انجام گرفت و علل فردي،اقتصادي،اجتماعي-فرهنگي و ارتباطي ناسازگاري زوجين را بررسي كرد.جامعه آماري در اين تحقيق كليه زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر اصفهان در سال 1381 بودند كه براي حل اختلافات زناشويي به مراكز مشاوره مراجعه كرده و حداقل 4 سال از مدت ازدواج آنهاگذشته بود.و حجم نمونه 100 نفر بود كه بصورت تصادفي 50 نفر مرد و 50 نفر زن از جامعه آماري مورد نظر انتخاب شد.ابزار اندازه گيري،پرسشنامه محقق ساخته اي بود كه بر اساس ادبيات تحقيق و تحقيقات انجام شده و نظر خواهي از اساتيد مشاوره خانواده ،با توجه به علل مختلف ناسازگاري زوجين تهيه شد.به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات تحقيق از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد.و تجزيه و تحليل سوالات تحقيق نشان داد كه بين علل ناسازگاري زوجين از نظر مردان و زنان ،بيشترين عامل موثر بر ناسازگاري ،نداشتن اعتماد و اطمينان به يكديگر و كمترين عامل موثر،شاغل بودن زن بود.همچنين از بين عوامل فردي موثر بر ناسازگاري زوجين از نظر زنان و مردان،بيشترين عامل،خودخواهيهمسر و كمترين عامل،تفاوت در تحصيلات بود.و از بين عوامل اقتصادي موثر بر ناسازگارياز نظر زنان و مردان ،بيشترين عامل موثر بر ناسازگاري ،نداشتن شغل مناسب و كمترينعامل ،شاغل بودن زن بود.از بين عوامل اجتماعي-فرهنگي موثر بر ناسازگاري زوجين،از نظر زنان و مردان،بيشترين عامل،ازدواج اجباري و كمترين عامل،تغيير نقش سنتي زن و مردبود.از بين عوامل ارتباطي موثر بر ناسازگاري زوجين از نظر مردان و زنان بيشترين عامل نداشتن اعتماد و اطمينان به يكديگر و كمترين عامل توجه بيش از حد همسر به فرزندانبود .همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه بين علل ناسازگاري زوجين در زنان و مردان تفاوت معناداري وجود ندارد.در پايان نيز با توجه به نتايج تحقيق پيشنهادهايي در خصوصارائه آموزش هاي قبل و بعد از ازدواج براي پيگشيري از ناسازگاري زوجين توصيه شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.