بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مديريت مبارزه با مصرف دود

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين باهر دكترا روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: علل عمده توسعه مواد مخدر : الف : از سمت تقاضا: فشارهاي اقتصادي و در نتيجه بيكاري و خودباختگي فرهنگي در اثربيكاري دو علت عمده افزايش مصرف مواد دودزا شده است. نداشتن امكانات رفاهي در حالو فقدان اميد به آينده موجب شده است كه جوانان دست به نوعي خودسوزي از درون بزنند. ب : از سمت عرضه : تبليغات خارجي از طريق ماهواره ها و قاچاق ارزان قيمت مواد مخدر، از طرفي و تسهيلات داخلي از طريق سهولت در دسترس قرار داشتن مواد مصرفي دودزا ازطرف ديگر، باعث شده است كه بسياري از مردم، از جمله زنان و جوانان رو به مواد مخدربياورند. تشكيلات ضروري براي مقابله : قاعدتاً براي برخورد با يك ابتلاء عمومي، بسيج همه جانبه اي لازم است، يعني در اينمبارزه ملي بايستي هم حكومت و دولت اقدامات لازم را به عمل آورد و هم بخشهاي خصوصيو آحاد شخصي. از اين رو ضمن مسئول بودن كليه سازمانهايي كه به نحوي از انحاء با سلامت جسم و روحجامعه سروكار دارند، مانند : سازمانهاي بهزيستي، بهداشت، ارشاد و شهرداري ... ضروري است موسسات عام المنفعه و مردمي ويژه اي تحت عنوان N.G.O (سازمانهاي غيردولتي) بوجود آيد. بديهي است مركزيت چنين سازمانهايي بايستي از مردمي ترين انسانهاي دلسوز جامعه، كه هم متخصص باشند و هم متعهد، تشكيل گردد تا امكان جذب نيروهاي مردم فراهم آيد. تاكتيك هاي موثر پيشنهادي : 1- درگير سازي مردمي به صورت سخنراني، مسابقه، درج در كتب درسي و نيز بسيج دانش آموزي. 2- درگيرسازي رسانه هاي عمومي مانند درج مقالات مفيد در روزنامه ها و استفاده از صداو سيما به شكلهايي هنرمندانه و متخصصانه، سخنراني در تريبونهاي محلي و ملي مانندنمازهاي جمعه و همچنين در صورت امكان ايجاد سايت رايانه اي پاسخ به پرسش ها. 3- توسعه امكانات رفاهي (اعم از ورزشي و گردشي) و ساير برنامه هاي سازنده براي پوشش دادن اوقات فراغت عموم و از جمله زنان و جوانان. 4- بكارگيري مكانيزمهاي قانوني جدي براي مقابله با اين بلاياي فردي و اجتماعي و ملي و بين المللي. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.