بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: زمينه هاي اقتصادي حاشيه نشيني در تهران(1375-1345)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مينو رفيعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: 1- طرح مسئله : حاشيه نشيني ، به معناي فرافكني اسكان گروههاي كم درآمد به خارج از محدوده شهرها،در سه دهه اخير ، به طور مستمر ، در تهران مشاهده شده است. اين در حالي است كه در اين سه دهه، ساختار اقتصادي - سياسي كشور با تغييرات و نوسانات عمده اي روبه رو بوده است. استمرار روند حاشيه نشيني، در تهران ، در اين سه دهه موجب مي شود كه : الف) به دنبال علتي مشترك براي حاشيه نشيني در اين سه دهه : انقلاب، جنگ و ركودتورمي بگرديم. ب) با بررسي ويژگيهاي حاشيه نشينان در اين سه دوره متفاوت دگر ديسي حاشيه نشيني راپي گيريم. شناخت علل و ويژگيهاي حاشيه نشيني در تهران در زمينه هاي اقتصادي- سياسي متفاوت درسه دهه اخير تصويري را كه درآينده از حاشيه نشيني در تهران خواهيم داشت ترسيم مي كند. 2- فرضيه ها : الف) حاشيه نشيني لزوماً به معناي فرافكني گروههاي كم درآمد به خارج از محدوده شهرنيست. دو قطبي شدن تهران (شمال و جنوب) به محدوده هاي خارج از آن نيز سرايت كرده است. ب) ماهيت شهر نشيني، علل و پيامدهاي آن، در سه دهه گذشته كاملاً متفاوت بوده است : - دهه 55-1345؛ اقتصاد روبه رشد، افزايش درآمد سرانه و خانوار، حاشيه نشيني كارگران ، حاشيه نشيني متمركز وانبوه. - دهه 65-1355 ؛ انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ، اقتصاد دولتي و جنگي، كاهش درآمدهايواقعي سرانه و خانوار، حاشيه نشيني مهاجران و شاغلين غير رسمي، پراكنده و كم تمركز. - دهه 75-1365؛ اقتصاد پس از جنگ، ركود تورمي، ادامه كاهش درآمدهاي واقعي، حاشيه نشين مزد و حقوق بگيران ثابت ، حاشيه نشيني پراكنده و نزديكتر به شهر تهران. پ) الزامات رشد اقتصادي و توسعه پايدار ، مغاير با حاشيه نشيني ، به هر شكل و دليلاست؛ چه بايد كرد؟  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.