بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: گزارشي از چند مورد كودك آزاري

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1383


سمينار: همايش كودك آزاري 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا كاهاني متخصص پزشكي قانوني و مسموميت , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: خشونت خانوادگي به ويژه كودك آزاري موضوع تازه اي نيست،اما جديد اين است كه در كشورما يك معضل مهم اجتماعي تلقي مي شود.والدين يا مراقبين قانوني يا اعضاي خانواده ازسر بي مسئوليتي و بي توجهي اين فرشتگان الهي را مورد آزار و اذيت جسماني،غفلت روحي-رواني قرار مي دهند و چهار ديواري خانه را بر آنهابه جهنمي تبديل كرده اند.پديده اي كه مختص قشر و طبقه و جنس خاصي نمي باشد. در حال حاضر ساده ترين و مقبول ترين تعريف كودك آزاري عبارت است از كودك آزاري ناشي از آسيب به كودكان است كه قدغن بوده،تقريباً منع شده و قابل پيشگيري است و به دستانسان صورت مي گيرد. كودك آزاري يك تشخيص طبي نيست بلكه بر نوعي رفتار خاص والدين و مراقبين كودك اطلاقمي گردد كه منجر به ايجاد آسيب به كودك مي شود. وقتي اين آسيب ها بصورت صدمات جسماني باشد بنام كودك آزاري جسمي و وقتي بصورت عدممراقبت كافي و بر آورده نكردن مايحتاج اساسي كودك باشد بنام كودك آزاري ناشي از غفلت و زماني كه مراقبين قادر به بر آورده ساختن فعالانه نيازهاي رواني كودكان نشدند كه اين خود منجر به اثرات زيانباري بر كودك شود بنام كودك آزاري روحي رواني اطلاق ميشود. وقتي كودك مورد اذيت،اهانت ،ضرب و شتم قرار مي گيرد اثر بسيار مخربي بر رشد رواني-رفتاري دارد و منجر به پرخاشگري بعدي او يا افسردگي و يا رفتارهاي غير اجتماعي و يااعتياد به الكل وسوئ مصرف مواد مي شود،كاهش اعتماد به نفس و حرمت او خدشه دار مي شود. در حال حاضر با پيشرفت روز افزون در علوم رفتاري و اجتماعي و شناخت بهتر دلايل ايذائ و اذيت راههاي متعددي براي پيشگيري و درمان اين مشكل بزرگ دارد.روش هاي مبتي برآموزش مهارت هاي اجتماعي،روان درماني،رفتار درماني،مشاوره خانوادگي،اصلاح قوانين،لزوم به رعايت حق و حقوق كودكان طبق كنوانسيون حقوق كودك و... هدف از نشان دادن تصاوير مواردي از كودك آزاري در حقيقت نشان دادن سندي هستند كه ثابت مي كند بايد هر چه سريعتر اقدامي در برابر اين پديده خلاف بزرگ صورت گيرد و راهحل هاي عملي و ديرپا براي آن انديشه شود و دولت و سازمان ها،وسايل ارتباط جمعي احساس وظيفه كنند و با برنامه ريزي هاي جديد،وضع قوانين تازه به مقابله با اين معضل بهشكل ريشه اي برخورد شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.