بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: خط تلفن تماس مستقيم - آموزه هاي يك طرح اجرايي همايش بررسي پديده كودك آزاري

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1383


سمينار: همايش كودك آزاري 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حميد سپهر استاديار دكتري حرفه اي تعليم و تربيت , ساير آثار   فرح همايون پور , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در شرايطي كه بسياري از پژوهشهاي انجام شده در مورد كودك آزاري در كشور را مطالعاتباليني كشور تشكيل مي دهند،نياز به انجام مطالعات در حوزه برنامه ريزي و اقدام اجتماعي هر روز بيشتر احساس مي شود.پيشگيري و مقابله با كودك آزاري در سه موقعيت عمده زير مورد مطالعه و بررسي علمي قرار داشته است:الف-"خانواده و خانواده جايگزين"،ب-"موسسات آموزشي و خدمات رساني به كودكان "(مدارس،مهدهاي كودك،موسسات نگهداري كودكان )ج-"جامعه "(استثمار شديد كودكان،كودكان پناهنده و خياباني،بهره كشي جنسي از كودكان).از ويژگيهاي با اهميت پديده كودك آزاري در غلب موقعيتهاي ياد شده "پنهان بودن"يا "پنهان نگاه داشتن"آن است كه بنا بر موقعيت فرهنگي و اجتماعي در سطوح مختلف به ديده مي شود.بدين لحاظ ايجاد و توسعه كانالهاي گزارش دهي و اطلاع رساني از اولين ساز و كارهاي مورد نظر در مقابله با اين پديده در كشورهاي مختلف جهان بوده است(Mac Lead 1996).استقبال از گسترش خطوط تلفن ويژه كودكان بعنوان ساز و كاري ضروري و كارآمد در بيش از 40 كشور جهان قابل توجه مي باشد.ايجاد اين خطوط تلفن غالباً به ابتكار تشكلهايغير دولتي و با حمايت و هم آهنگي نهادهاي مختلف دولتي،قضايي و انتظامي و با ايجادبسترهاي مناسب حقوقي به انجام رسيده است. كودكاني كه به دلايل مختلف با محروميت از زندگي در خانواده روبرو گرديده و در خانههاي كودكان و نوجوانان(مراكز شبانه روزي)دولتي و غير دولتي تحت حمايت و مراقبت قرار مي گيرند در عين داشتن موقعيت شكننده عاطفي و هيجاني به جهات متعدد و از جمله انزواي نسبي اجتماعي از گروههاي در معرض خطر كودك به حساب مي آيند. (Colton2002,Carrasco-Ortiz2001).بدين لحاظ و همچنين به جهت مسئوليت سنگين اخلاقيو اجتماعي در قبال اين گروه خطوط تلفن كودك در كشورهاي مختلف بخش ويژه اي را جهت دريافت و پيگيري شكاياتاين كودكان اختصاص داده و مي دهند.(Morris & Wheatley 1994).درسال 1378 و به عنوان بخشي از برنامه عمل مقابله با كودك آزاري در مراكز شبانه روزيسراسر كشور دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزيستي كشور در همكاري نزديك با صندوق بين المللي كودكان (يونيسف) اقدام به راه اندازي اولين تلفن كودك در ايران نمود(سپهرو ديگران 1379).دريافت قريب به 400گزارش در خصوص كودكان مقيم واحدهاي نگهداري و خانواده ،برنامه ريزي ،پيگيري و ثبت فرايند اقدام مجموعه اي غني و منحصر به فرد جهت مطالعه و درس آموزي پيش روي ما قرار مي دهد.مقاله حاضر به تحليل كمي و كيفي داده هادر زمينه هاي زير مي پردازد: 1-تحليل و طبقه بندي انواع شكايات دريافتي 2-بررسي راهكارهاي موثر اقدام و پيگيري برمبناي نتايج و تجارب به دست آمده 3-ارزيابي از فرايند آگاهسازي و ايجاد حساسيت و اعتماد جهت استفاده از خط تلفن ارتباط مستقيم 4-راهكارهاي پيشنهادي جهت تسهيل دسترسي بيشتر و توسعه زمينه هاي خدمت رساني 5-تاثير اطلاعات دريافتي بر سياست هاي مربوط به نحوه مراقبت شبانه روزي از كودكان 6-پيشنهادات مربوط به توسعه سياستهاي پيشگرانه و اصلاحات ساختاري 7-زمينه هاي پژوهشي مورد نياز بخش در شرايط كمياب بودن تجارب اجرايي و ثبت منظم اطلاعات در سطح كشور ارزيابي و به دست آمده و انتقال تجارب موجود مي تواندعلاوه بر افزايش سطح آگاهي محققين و كارشناسان(Practitioners)،زمينه ساز ارتقائ كيفي خدمات به كودكان و انتقال تجارب جهت توسعهو بهبود ديگر خطوط تلفن كودك در كشور گردد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.