بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: Abuse در كودكان مبتلا به ناتواني و ارائه راهكارهاي پيشگرانه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1383


سمينار: همايش كودك آزاري 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): طلعت رافعي كارشناسي ارشد روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف پژوهش حاضر بررسي abuse در كودكان مبتلا به ناتواني ،بيان علل و نيز ارائه راهكارهاي پيشگيرانه در اين زمينه مي باشد،سعي شده است تا به كمك مطالعه مروري ،بررسي متون و پژوهشها در اين زمينه،چهار نوع abuse در ميان اين كودكان با ذكر تفاوت آنها را كودكان عادي بيان شود. تا سال 1993 هيچ گونه گزارش دقيقي مبني بر ارائه تفاوت abuse ميان اين دو گروه مشاهده نشده است.در نوامبر 1993 مركز ملي (NSSAN)Child abuse and meglect گزارشي را دراين مورد ارائه داد مبني بر اينكه abuse در ميان اين گروه نزديك به دو برابر كودكان عادي است(WESTAT1993). مطالعات و پژوهشهاي گوناگوني وجود سوئ رفتار با كودكان مبتلا به ناتواني را بيش ازكودكان عادي گزارش كرده اند.در پژوهشي كه توسط نيرسكا و ديگران در سال 1997بر رويكودكان جامعه أمريكا انجام شده اين نتيجه به دست أمد كه از هر 1000 كودك بدون ناتواني در سال 3/21 درصد و از همين ميزان كودك مبتلا به ناتواني 5/35 درصد در سال موردabuse هاي مختلف قرار مي گيرند. در مورد اينكه چرا كودكان مبتلا به ناتواني بيش از كودكان عادي مورد abuse و neglect قرار مي گيرند پژوهش حاضر به بررسي عوامل فرهنگي،اجتماعي،خانواده ،كودك و ناتواني او پرداخته است و راهكارهاي پيشگيرانه را در زمينه عوامل فوق شرح داده است. يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد كه كودكان مبتلا به ناتواني بيشتر در معرض خطر abuse و neglect قرار دارند.عواملي كه اين كودكان را در معرض خطر بالا قرار مي دهد علاوه بر مشترك با كودكان عادي،عواملي كه مستقيماً با ناتواني كودك ارتباط دارند نيزمي باشد.مواردي از قبيل نگرشهاي اجتماعي درباره ناتوانيها،كودك مبتلا به ناتواني،واكنش افراد خانواده يا ديگران و عاملهايي كه مرتبط با خود ناتواني هستند و نيز غفلتمنابع قانوني،حقوقي و... در ايجاد و تقويت abuse در ميان اين گروه از كودكان سهم دارند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.