بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: كودك آزاري

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1383


سمينار: همايش كودك آزاري 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): نرگس طالقاني استاديار دكترا مشاوره , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: كودك آزاري بايد گزارش شود و چرا؟ قربانيان آزار احتياج به كمك دارند.آزاردهندگان هم احتياج به كمك دارند.زير هر دوآنها قربانياني هستند كه در حلقه رفتارهاي وحشيگرانه و بي رحم گرفتارند.مهم است كهبه نكات زير در اين رابطه توجه كنيم. -بيشتر افراد والدين بد دهن و فحاشي فرزندان خود را بسيار هم دوست مي دارند و لي نه درست -بسياري از آزاردهندگان خودشان در كودكي مورد آزار بوده اند. -براي بسياري از آزار دهندگان،مداوا و توانبخشي نتيجه مثبت دارد. -آموزش كودكان آزار ديده شناخته شده به سلامت خود آنها و سلامت جامعه كودك كمك ميكند. با اين پيش فرض بسيار مهم است كه به آزار دهندگان كمك شود تا بتوانند به اين سيكلمعيوب پايان دهند.در اين راستا،گزارش آزار ديده و جستجوي آنها اولين قدم براي رفع مشكل و سلامت جامعه خواهد بود.و با كوچكترين اطلاع مي تواند اولين قدم را بر دارد. چه زماني مي توان كودك آزاري را گزارش داد؟ -به محض اطلاع و يا ترديد از وجود آزار كودك بايد به موسسات مربوط به محله گزارش داد. -چنانچه آزار كودك به واقعاً انجام گرفته باشد،گزارش كنند.زيرا از طريق دادگاههايشهري و جنائي مورد حمايت قانوني قرار خواهد گرفت.اين زماني است كه گزارش كننده صادقانه اعتقاد دارد كه كودك مورد آزار گرفته است.(حتي اگر مطمئن نباشيم كه شك ما صحيحاست گزارش مي تواند به سود كودك باشد) در هنگام گزارش موارد بايد به نكات زير توجه كنيم. -نام قرباني -آدرس دقيق محل سكونت قرباني -نوع آزاري كه باطلاع رسيده است.شامل نوع جراحت يا جراحت ها و جدي بودن آن -هر نوع اطلاعاتي كه فرد را نسبت به آزار كودك مشكوك كرده است. حتي الامكان بايد سعي شود گزارش كاملاً واضح و مشخص باشد و تا آنجا كه ممكن است واقعيت براي مسئولان بازگو شود. چه زماني تحقيقات شروع مي شود؟ به محض دريافت گزارش تحقيقات در مورد كودك شروع مي شود چون ممكن است مشكل كودك درمعرض خطر فردي و در شرايط تهديد زندگي باشد.روش پي گيري بستگي به موقعيت كودك آزارديده و گزارش ارائه شده دارد.تصميم گيري بستگي به خدماتي دارد كه براي محافظت كودكو يا كمك به خانواده فرد آزار دهنده در نظر گرفته شده،دارد.طرح پيشنهادي براي مداواي كودك آزار ديده و خانواده از اصول بسيار جدي در طول درمان و توانبخشي است.مدت طولاني آزار،عدم همكاري والدين از عوامل است كه به هنگام تحقيقات بايد مورد توجه باشد.ممكن است مورد به دادگاههاي حمايت از اطفال ارجاع شود اهداف گزارش و تحقيقات بشرح زير است. -شناسايي كامل كودكي كه نياز به كمك دارد. -اطمينان از آزار كه در جريان اتفاق است و يا اتفاق افتاده است. -سعي و تلاش در جهت توقف آزار -فرصتي براي خدمات درماني كودك فراهم كنيم تا در اين فرصت توانبخشي امكان داشته باشد.گزارش كننده كليدي براي بازكردن راه بسيار مهم هستند و امكان بسيار دارد كه زندگي كودكي نجات پيدا كند و يا كساني به خطاي خود پي ببرد. چگونه كودك آزاري را گزارش كنيم؟ كودك آزاري خلاف قانون است در هر كشور قوانيني بر عليه كودك آزاري وجود دارد.از آنجا كه شناخت كودك آزاري براي پيشگيري و مداواي آن لازم است بايد فرم هاي گزارش آزارتهيه شوند و موسساتي براي بررسي اينگونه گزارشات بايد وجود داشته باشد.اينگونه موسسات به ارائه خدمات زير مي پردازد: - خدمات محافظتي كودكان - خدمات اجتماعي كودكان -خدمات اجتماعي عمومي -خدمات محافظتي عمومي -خدمات توانبخشي اجتماعي و عمومي -خدمات توانبخشي و مشاوره اي خانواده و كودكان -خدمات اطلاع رساني مربوط به قوانين كودك آزاري خدمات اطلاع رساني تلفني،خطوط تلفن امداد كودكان آزار ديده كه در ايران هم است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.