بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي ميزان تاثير كودك آزاري در فرار دختران از خانه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1383


سمينار: همايش كودك آزاري 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): منصور فتحي مددكاري اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در اين پژوهش يكي از علل اصلي فرار دختران از خانه يعني أزار و اذيت أنها در خانه به منظور ارائه راهكارهاي علمي و كاربردي به والدين و مسئولين در جهت پيشگيري از اينپديده نابهنجار اجتماعي،مورد بررسي قرار گرفته است.فرضيات اصلي پژوهش ميزان أزار واذيت دختران توسط اعضاي خانواده مي باشد.روش تحقيق،پس رويدادي و از نوع مقايسه علياست كه براي شناسايي متغيرهاي مستقل اثر گذار،يك گروه كنترل با در نظر گرفتن شرايطمشابه سني و طبقه اجتماعي دختران فراري انتخاب گرديد.جامعه أماري را دو گروه دختران فراري (گروه أزمايشي)و غير فراري(گروه كنترل)تشكيل مي دهد كه 50 نفر از دختران فراري زير 18 سال،كه در زمان جمع أوري اطلاعات (تابستان 1382) در مراكز مداخله در بحرانهاي اجتماعي و كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شدند،به دليل حجم كم نمونه،به صورتسرشماري و گروه كنترل با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي از بين دو دبيرستان مناطق جنوب تهران انتخاب گرديد.براي جمع أوري اطلاعات از روش مصاحبه منظم استفاده شد.اطلاعات بدست أمده با استفاده از أزمون X2 (كااسكور)تجزيه و تحليل شد و تمام فرضياتبا ضريب اطمينان بالايي مورد تاييد قرار گرفت و در نهايت به اين نتيجه كلي دست يافتيم كه دختران فراري به مراتب بيشتر از گروه همگن خود از سوي سرپرست يا اعضاي خانواده مورد آزارهاي جسمي،روحي،جنسي و ....قرار مي گرفتند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.