بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي رابطه بين بدرفتاري و خشونت جسماني و سوئ استفاده جنسي در دوران كودكي بر فرار دختران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1383


سمينار: همايش كودك آزاري 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيمين حسينيان دانشيار دكتري تخصصي آموزش و پرورش , ساير آثار   آناهيتا خدابخشي كولائي كارشناسي ارشد مشاوره , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اين پژوهش،به منظور بررسي رابطه بين بدرفتاري و خشونت جسماني و سوئ استفاده جنسي دردوران كودكي بر فرار دختران انجام شد.جامعه آماري پژوهش كليه دختران فراري ساكن درمراكز بهزيستي بودند كه از بين آنها 50 دختر فراري با روش نمونه گيري تصادفي سادهدر سال 1382 انتخاب شدند.جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه اطلاعات فردي و مصاحبه ساختار يافته استفاده گرديد.ميانگين سني آزمودني 20/16 سال بود.جهت تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آماري توصيفي و آزمون ناپارامتريك مجذور كاي استفاده گرديد.نتايج نشان داد كه بدرفتاري و خشونت جسماني و سوئ استفاده جنسي در دوران كودكي عاملي برايفرار دختران از خانه محسوب مي شود. اين تحقيق مويد اين نظر است كه ،دختراني كه در كودكي مورد بدرفتاري و خشونت جسمي وسوئ استفاده جنسي قرار گرفته اند.به احتمال بيشتري در دوران نوجواني از خانه مي گريزند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.